Filters

Location

me

Job Type

Full-time

Part-time

Contractual

Hourly

Intership

Senior Researcher Barcelona

Icn2

Icn2 Barcelona Spain

1 month ago

Detalles del empleo

Tipo de empleo

Jornada completa

Beneficios

Obtenidos de la descripción completa del empleo

Seguro de vida

Descripción completa del empleo

Apply Download PDF

"Financed by the MCIN with funds from the European Union-NextGenerationEU (PRTR-C17.I1) and by the Generalitat de Catalunya"

ENGLISH VERSION

The mission of the Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2) is to achieve the highest level of scientific and technological excellence in Nanoscience and Nanotechnology.

Its research lines focus on the newly-discovered physical and chemical properties that arise from the behavior of matter at the nanoscale.
ICN2 has been awarded with the Severo Ochoa Center of Excellence distinction for three consecutive periods (2014-2018, 2018-2022, 2023-2026).

ICN2 comprises 20 Research Groups, 7 Technical Development and Support Units and Facilities, and 2 Research Platforms, covering different areas of nanoscience and nanotechnology.

Job Title:
Senior... Researcher

Research area or group:
Atomic Manipulation and Spectroscopy Group

Description of Group/Project:

This project is part of the activities to be held within the In-CAEM subproject, as part of the Advanced Materials program of the Planes Complementarios de I+D+I of the Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

The main activity consist on the installation, set-up and supervision of a scanning probe microscope (SPM) that operates in ultra-high vacuum and cryogenic conditions and combines SPM techniques with tip-enhanced photon spectroscopies such as Raman and luminiscence, called Photon-SPM hereafter.

Main Tasks and responsibilities:
Installation, set-up and supervision of the UHV Photon SPM. Manage the operation of the laboratory, including the time dedicated to external users. Develop a research line based on the study of light-mater interaction of 2D quantum materials and carbon-based hybrid nanomaterials. Advanced characterization based on scanning probe microscopy and optical spectroscopies. In-operando characterization of nanodevices.

Requirements:
• Education: Bachelor level background in physics, chemistry, nanoscience or engineering
• Knowledge: background in condensed matter, physics and chemistry at the nanoscale, low dimensional materials, scanning probe microscopy and spectroscopy, optical spectroscopies.
• Professional Experience: solid experience as experimental nanoscientist, surface science, nanooptics/electronics, or quantum materials. Experience in managing independent projects, supervising researchers, and in technical or instrumental development will be highly valued.
• Personal Competences: Expertise in scanning probe miscroscopy or optical spectroscopies, and advanced characterization of quantum materials. Good skills in programming for equipment control, data acquisition and analysis.
Experience in characterization of molecular systems and 2D materials, in-situ gating in SPM, and optical nanoscopies are highly valued. Proficiency in English, and demonstrated skills in oral and written communication. Catalan will be valued.

Summary of conditions:
• Full time work (37,5h/week)
• Contract Length: Permanent
• Location: Bellaterra (Barcelona)
• Salary will depend on qualifications and demonstrated experience.
• Support to the relocation issues.
• Life Insurance.

Estimated Incorporation date:
Middle 2023

How to apply:
All applications must be made via the ICN2 website and include the following:
• A cover letter.
• A full CV including contact details.
• 2 Reference letters or referee contacts.
Applications will be continuously reviewed. Shortlisted candidates will be invited for interview.

Deadline for applications: 30 of April 2023

This Job position is following the requirements of Law 20/2021, de 28 de December, measures urgent for the reduction of temporary employment in the public sector.

Equal opportunities:
ICN2 is an equal opportunity employer committed to diversity and inclusion of people with disabilities.

ICN2 is following the procedure for contract of people with disabilities according with article 59 of the Royal Decree 1/2015, of 30 of October.

This contract will be used exclusively for the implementation of the Complementary R+D+I Plans with the autonomous communities, which are part of component 17 of the Recovery, Transformation and Resilience Plan, called "Institutional reform and strengthening of the capacities of the National Institute of Science, Technology and Innovation", specifically in the R&D; SUBPROJECT "IN-SITU CORRELATED INSTALLATION FOR ADVANCED MATERIALS FOR ENERGY (In-CAEM)" OF THE SUPPLEMENTARY PLAN IN THE AREA OF ADVANCED MATERIALS as part of the actions of the program of Advanced Materials "Materials amb funcionalitats avançades per a la nova transformació tecnològica", corresponding to the autonomous community of Catalonia, managed through the Department of Research and Universities of the Generalitat de Catalunya.

Financed by the MCIN with funds from the European Union-NextGenerationEU (PRTR-C17.I1) and by the Generalitat de Catalunya, through the European Union Recovery and Resilience Mechanism, established by Regulation (EU) 2020/2094 of the Council, of December 14, 2020, establishing a European Union Recovery Instrument to support recovery after the COVID-19 crisis, and regulated by Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of February 12, 2021 establishing the Recovery and Resilience Mechanism.
"Financiado por el MCIN con fondos de la Unión Europea-NextGenerationEU(PRTR-C17.I1) y por la Generalitat de Catalunya"

CATALAN VERSION
La missió de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) és assolir el màxim nivell d'excel
• lència científica i tecnològica en Nanociència i Nanotecnologia. Les seves línies de recerca se centren en les propietats físiques i químiques recentment descobertes que sorgeixen del comportament de la matèria a escala nanomètrica. ICN2 ha estat guardonat amb la distinció Centre d'Excel
• lència Severo Ochoa durant tres períodes consecutius (2014-2018, 2018-2022, 2023-2026). L'ICN2 consta de 20 Grups de Recerca, 7 Unitats i Instal
• lacions de Desenvolupament i Suport Tècnic, i 2 Plataformes de Recerca, que cobreixen diferents àrees de la nanociència i la nanotecnologia.

Denominació del lloc de treball:
Investigador sènior

Àmbit o grup de recerca:
Grup de Manipulació Atòmica i Espectroscòpia

Descripció del grup/projecte:

Aquest projecte forma part de les activitats que es realitzaran dins del subprojecte In-CAEM, dins del programa de Materials Avançats dels Plans Complementarios d'I+D+I del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
L'activitat principal consisteix en la instal
• lació, muntatge i supervisió d'un microscopi amb sonda d'escaneig (SPM) que funciona en condicions criogèniques i de buit ultra alt i combina tècniques SPM amb espectroscòpies de fotons millorades amb punta com Raman i luminiscència, anomenades Photon- SPM d'ara endavant.

Principals tasques i responsabilitats:
Instal
• lació, muntatge i supervisió de l'UHV Photon SPM. Gestionar el funcionament del laboratori, inclòs el temps dedicat als usuaris externs. Desenvolupar una línia de recerca basada en l'estudi de la interacció llum-matèria de materials quàntics 2D i nanomaterials híbrids basats en carboni. Caracterització avançada basada en microscòpia amb sonda d'escaneig i espectroscòpies òptiques. Caracterització in-operando de nanodispositius.

Requisits:
• Formació: Formació de grau en física, química, nanociència o enginyeria
• Coneixements: formació en matèria condensada, física i química a escala nanomètrica, materials de baixa dimensió, microscòpia i espectroscòpia amb sonda d'escaneig, espectroscòpies òptiques.
• Experiència professional: experiència sòlida com a nanocientífic experimental, ciència de superfícies, nanoòptica/electrònica o materials quàntics. Es valorarà molt l'experiència en la gestió de projectes independents, la supervisió d'investigadors i el desenvolupament tècnic o instrumental.
• Competències personals: Experiència en miscroscòpia de sondes d'escaneig o espectroscòpies òptiques, i caracterització avançada de materials quàntics. Bones habilitats en programació per al control d'equips, adquisició i anàlisi de dades. Es valora molt l'experiència en caracterització de sistemes moleculars i materials 2D, gating in situ en SPM i nanoscòpies òptiques. Domini de l'anglès i habilitats demostrades en comunicació oral i escrita.
Es valorarà el català.

Resum de condicions:
• Jornada completa (37,5h/setmana)
• Durada del contracte: Permanent
• Lloc: Bellaterra (Barcelona)
• El sou dependrà de les qualificacions i experiència demostrada.
• Suport als problemes de trasllat.
• Assegurança de vida.
• Data estimada d'incorporació: Meitat de 2023

Com aplicar:
Totes les sol
licituds s'han de fer a través del lloc web de l'ICN2 i incloure el següent:
• Una carta de presentació.
• Un currículum complet amb les dades de contacte.
3. 2 Cartes de referència o contactes del referenciant.

Les sol
• licituds seran revisades contínuament. Els candidats preseleccionats seran convidats a una entrevista.
Termini de presentació de sol

licituds: 30 d'abril de 2023

Aquest lloc de treball compleix els requisits de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el sector públic.

Igualtat d'oportunitats:
ICN2 és una empresa d'igualtat d'oportunitats compromesa amb la diversitat i la inclusió de les persones amb discapacitat.

L'ICN2 segueix el procediment de contractació de persones amb discapacitat segons l'article 59 del Reial Decret 1/2015, de 30 d'octubre.

Este contrato será destinado en exclusiva a la implementación de los Planes Complementarios de I+D+I con las comunidades autónomas, que forman parte del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, denominado "Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", en concreto en el SUBPROYECTO DE I+D "INSTALACIÓN CORRELATIVA IN-SITU PARA MATERIALES AVANZADOS PARA ENERGÍA (In-CAEM)" DEL PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE MATERIALES AVANZADOS como parte de actuaciones del programa de Materiales Avanzados "Materials amb funcionalitats avançades per a la nova transformació tecnològica", correspondientes a la comunidad autónoma de Cataluña, gestionado a través del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Financiado por el MCIN con fondos de la Unión Europea-NextGenerationEU (PRTR-C17.I1) y por la Generalitat de Catalunya, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Apply Download PDF
• Share
Información de contrataciones

Actividad del empleo
• Publicado hoy
Senior Researcher (In-CAEM) - Atomic Manipulation and Spectroscopy Group
Icn2
Barcelona
Barcelona Spain

Salary Criteria

Suggestions

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

Copyright © 2023 Fonolive. All rights reserved.