Filters

Location

me

Job Type

Full-time

Part-time

Contractual

Hourly

Intership

Japanese Interpreter Binh Duong

Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam

Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam Binh Duong Vietnam

2 weeks ago

1. Thông dịch tiếng Nhật tại hiện trường sản xuất, trong các cuộc họp, viết báo cáo.

2. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Binh Duong Vietnam

Salary Criteria

Suggestions

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

Copyright © 2023 Fonolive. All rights reserved.