Filters

Location

me

Job Type

Full-time

Part-time

Contractual

Hourly

Intership

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Sales Manager Ho Chi Minh City

Công Ty TNHH Heritage Vietnam

Công Ty TNHH Heritage Vietnam Ho Chi Minh City Vietnam

3 months ago

- Phụ trách kinh doanh khu vực được phân công.

- Chăm sóc khách hàng, phát triển thị trường và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Team, khu vực phụ trách.

- Chịu trách nhiệm trong việc phát triển, tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo nhân sự để đảm bảo mục tiêu đã đề ra.

- Hoạch định, lập và đề xuất chiến lược Phát triển kinh doanh, Marketing hàng năm của Công ty theo chiến lược chung của Công ty.

- Chịu trách nhiệm về KPI doanh số với BGĐ.

- Tư vấn, tham mưu Ban lãnh đạo xây dựng quy trình kinh doanh, xây dựng chính sách bán hàng.

- Nghiên cứu đề xuất, triển khai thực hiện các chính sách nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh. Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi ở các kênh bán hàng trong khu vực quản lý.

- Chủ trì công tác nghiên cứu thị trường.

- Lập kế hoạch kinh doanh, thúc đẩy bộ phận thực hiện công việc theo kế hoạch và chủ động triển khai các hoạt động kinh doanh đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số đề ra.

- Phân tích, đánh giá kết quả kinh...
Ho Chi Minh City Vietnam

Salary Criteria

Suggestions

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

Copyright © 2023 Fonolive. All rights reserved.