Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 2 days ago

jobs description

לאיגוד ערים איזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה דרוש/ה :

גזבר/ית (חיצוני)

היקף השירות : 50%

סוג מכרז: יועץ חיצוני

כפיפות: מנכ"ל האיגוד

תיאור התפקיד:
• ניהול המשאבים הכספיים של האיגוד, פיקוח ושמירת מסגרת תקציב האיגוד
• פיקוח על כלל הוצאות האיגוד ובקרה תקציבית אחר כלל פעילות האיגוד
• מעקב אחר גביית כספים וזכויות מהרשויות המקומיות המאוגדות באיגוד וכן מהמפעלים והתעשיות השונות שבמרחב האיגוד עפ"י כל חוק ודין לרבות חוק איגודי ערים וחוקי העזר שבסמכות האיגוד
• הכנת הצעת תקציב בהתאם לצרכים התקציביים של האיגוד ודיווחה לגורמים המאשרים ולרשויות המוסמכות
• הכנת דו"חות כספיים והעברת המידע למשרדי הממשלה הרלוונטיים
• בקרה על מערך השכר ומע' הנה"ח של האיגוד
• אישור פקודות תשלום, התחייבויות כספיות כלפי צדדים שלישים עפ"י דין
• קביעת תנאים כספיים לביצוע התקשרויות חוזיות וכספיות של האיגוד עם צדדים שלישים לרבות גיבוש מדיניות התשלומים הרלוונטית.
• אחריות, פיקוח ושליטה על קבלת תקציבים והקצאות מהמשרד להגנת הסביבה
• מתן חוו"ד וייעוץ שוטף למנכ"ל, למועצת האיגוד וועדותיה בעניינים עם השלכות תקציביות

תנאי סף :
• תואר... אקדמי ממוסד המוכר ע"י המל"ל או שקיבל הכרה במחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים או סטטיסטיקה או בעל תעודת רו"ח בתוקף.
• בעל ניסיון מקצועי של 8 שנים לפחות בתחום הכספים והתקציבים שהיקפם דומה לאיגודים הארציים ולרשויות מקומיות בדרג של מועצה מקומית עד 10,000 תושבים

דרישות נוספות :
• יכולת תיאום, פיקוח ובקרה
• בעל יכולת פיתרון בעיות ומצבים מורכבים
• כושר ניהול מו"מ
• ייצוג האיגוד בפני גורמים חיצוניים
• יכולת התבטאות בכתב ובע"פ
• ייצוג האיגוד בפני גורמים חיצוניים
• כישורי מחשב - חובה. היכרות עם תוכנות שכר וניהול חשבונות
• היכרות עם מערכת מרכב"ה וקולות קוראים- יתרון

רישום פלילי : היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון

רק פניות מתאימות תיענינה

הצעות שתתקבלנה לאחר המועד להלן לא תובאנה לדיון.

מסמכים שיש לצרף להגשת המועמדות לתפקיד :

הצעת מחיר בצירוף כל המסמכים הנדרשים לרבות קו"ח, המלצות ותעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים - יש להגיש במעטפה סגורה למשרדי האיגוד בכתובת : רח' מושלי יעקב 7, חיפה

או באמצעות המייל michrazim@envihaifa.org.il (בכפוף לווידוא טלפוני של קבלת המייל)

וזאת עד ליום 18.7.24 , שעה 12:00
Haifa Israel

salary-criteria

Apply - גזבר/ית (חיצוני) Haifa