Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 4 days ago

jobs description

Job Responsibility

-ทำหน้าที่ขายสินค้าและผลักดันยอดสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท -เสนอรายการโปรโมชั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ-วางแผนการขายในอนาคต เพื่อสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ที่ดีกับสินค้าและบริษัท-สรุปยอดขายให้สมบูรณ์ ตามเวลาที่กำหนด

Job Qualification

-ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง-ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาบัญชี บริหาร และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง-สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้-สามารถประจำต่างจังหวัดได้-สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
Amnat Charoen Thailand

salary-criteria

Apply - Sales Cashvan Officer - Spare ( เมืองอำนาจเจริญ ) Amnat Charoen