Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

• výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí z predmetu elektrotechnika, • podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom v papierovej aj elektronickej forme, • usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiakov, • plniť vyučovaciu povinnosť v určenej miere, dôsledne dodržiava učebné plány a učebné osnovy, plán práce, pracovný poriadok a príkazné listy riaditeľa, • vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu, • svedomito sa pripravovať na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosť, • podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu, vypracovávať tematické plány, • aktívne sa zúčastňovať práce v predmetových komisiách, • realizovať úlohy vyplývajúce z úsekového plánu TV a plánu predmetových komisií, • dbať o zverené učebné pomôcky a ostatný materiál, • vykonáva pedagogický dozor nad... žiakmi podľa pokynov svojho nadriadeného, • spolupracovať s ostatnými zamestnancami školy, výchovným poradcom, podieľať sa na utváraní dobrých vzťahov rodičov a verejnosti ku škole, • postupovať podľa schválených základných pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov a dodržiavať platné legislatívne predpisy, • poskytovať žiakovi alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním, pravidelne informovať žiaka alebo jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom
Považská Bystrica Slovakia

salary-criteria

Apply - Učiteľ/ka SŠ - Elektrotechnika Považská Bystrica