Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

Phc L?i B?o hi?m Du L?ch Ph? c?p Th??ng Ch?m sc s?c kh?e ?o t?o T?ng l??ng Ch? ?? ngh? phpM T? Cng Vi?cM T? Cng Vi?cTh?c hi?n cng tc qu?n l v thu h?i n? cc KHCN ?ang c n? qu h?n (n? s?m t? 0 - 90 ngy; n? mu?n t? 151 ngy tr? ln) t?i VPBank theo t?ng ??n v? kinh doanh ???c phn cng trn ??a bn, nh?m ??m b?o ??t ch? tiu thu h?i n? ???c phn cng v gi? n? qu h?n ? m?c th?p nh?t:Tr?c ti?p lin h? v ??n nh khch hng ho?c b?t k? ??a ?i?m c?n thi?t ?? ph?c v? cng tc thu h?i n?;??a ra ph??ng n/gi?i php nh?m thuy?t ph?c khch hng thanh ton kho?n n? ho?c trong tr??ng h?p khch hng khng h?p tc;K?p th?i bo co cc v?n ?? thu h?i n? (??i t??ng khch hng, ngnh ngh? kinh doanh, gian l?n ho?c vi ph?m c?a nhn vin ngn hng...) v cc xu h??ng n? x?u;Ph?i h?p v?i cc thnh vin khc trong ??n v? ?? ??m b?o hon thnh t?t cng tc thu h?i n?;Lm vi?c tr?c ti?p v?i cc c? quan h?u quan (theo ch? ??o c?a qu?n l tr?c ti?p) trong tr??ng h?p ???c yu c?u ph?i h?p ?? ?i?u tra gian l?n;Tun th? cc chnh sch v quy ??nh, quy trnh v? thu h?i... n? c?a Ngn hng VPBank, quy ??nh c?a Php lu?t;G?i bo co k?t qu? hon thnh cng vi?c hng ngy cho Tr??ng B? ph?n thu?c khu v?c ph? trch. Th?c hi?n cc nhi?m v? theo s? phn cng c?a lnh ??o tr?c ti?p;Th?c hi?n cc sng ki?n v cng vi?c ?? nng cao tr?i nghi?m khch hng.Yu C?u Cng Vi?cT?t nghi?p Trung h?c ph? thng tr? ln;?u tin c kinh nghi?m THN ho?c kinh nghi?m trong l?nh v?c ti chnh, ngn hng, bn hng, telesales, th?m ??nh, ;C k? n?ng giao ti?p t?t, ??c bi?t l k? n?ng l?ng nghe v thuy?t ph?c;C kh? n?ng gi?i quy?t v?n ??, x? l tnh hu?ng linh ho?t;C kh? n?ng ??m nhi?m kh?i l??ng cng vi?c cao v s?p x?p cng vi?c theo th? t? ?u tin;C s?c kho? t?t, thng th?o ???ng x, ch?u kh v kin tr;S? d?ng c? b?n cc ?ng d?ng tin h?c v?n phng Word, Excel, Outlook, M?c thu nh?p h?p d?n v c?nh tranh trong ngnh Ngn hng v D?ch v? ti chnh:LCB ph h?p theo n?ng l?c;Ph? c?p (?n tr?a, x?ng xe, ?i?n tho?i);Th??ng ??t KPI thng;L??ng thng 13 + Th??ng thnh tch cu?i n?m;Th??ng thc ??y theo Qu/N?m, th??ng khc,??m b?o cc quy?n l?i theo quy ??nh c?a Php lu?t v Ngn hng VPBank:BHXH, BHYT, BHTN theo quy ??nh;Khm s?c kh?e ??nh k? hng n?m;B?o hi?m s?c kh?e VPBank Care (BH tai n?n 24/7, BH s?c kh?e AON, BH ng??i thn);12 ngy ngh? php n?m c h??ng l??ng, ngh? ch? ?? c h??ng l??ng;Ngh? vo cc d?p L?/T?t theo quy ??nh, nh?n qu t? VPBank & Cng ty;Du l?ch th??ng nin;Ti kho?n VPBank Staff, mi?n ph d?ch v? ngn hng;Vay g?n k?t v?i li su?t ?u ?i cho CBNV c hi?u qu? lm vi?c xu?t s?c; Mi tr??ng lm vi?c n?ng ??ng, c? h?i th?ng ti?n: ?nh gi hi?u qu? lm vi?c 2 l?n/n?m, ?i?u ch?nh l??ng ??nh k? 1 l?n/n?m, ?i?u ch?nh l??ng ngo?i l? cho CBNV hon thnh xu?t s?c cng vi?c;Cc kho ?o t?o k? n?ng, chuyn mn nghi?p v?, ki?n th?c chuyn ngnh: ?o t?o tn tuy?n, ?o t?o chuyn ?? n?i b?, Cng ty h? tr? chi ph cho cc kho ng?n h?n bn ngoi;Tham gia cc ho?t ??ng V?n Th? M? c?a Cng ty v Ngn hng: H?i thao VPBank (bng ?, c?u lng, c? vua, ...); Cu?c thi Sing & Dance, Thi Tr?ng Nguyn; cc chuy?n ?i tnh nguy?n, .Job tags: Field Collection x? l n? hi?n tr??ng Thu h?i n? s?m Nh?c n? Thu h?i n? hi?n tr??ng ton qu?c thu h?i n? x? l n? x? l cc v?n ?? ti chnh ti chnh ngn hng Mekong
Hà Giang Ha Giang Vietnam

salary-criteria

Apply - Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện TrÆ°á» ng - Toà n Quốc - TA080 Hà Giang