Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

For vår Testing og Subsea Services (TSS) - MPD avdeling søker vi nye MPD Service Supervisors / Senior Operators for vår offshore operasjon.

TSS MPD avdelingen leverer tjenester innen trykkbalansert boring (MPD - Managed Pressure Drilling). MPD løser boreproblemer som ustabile formasjoner, begrensede borevinduer, lav ROP og minimaliserer skade på reservoar formasjon under boring, samtidig som teknologien introduserer betydelig forbedret brønnkontroll opp mot konvensjonelle løsninger.

Arbeidsoppgaver:

Ledelse av MPD / brønnoperasjoner i felt. Ansvar for installasjon, operasjon og nedrigging av MPD system offshore inkludert ledelse av offshore team.

Oppfølging av operasjon av datainnsamling / kontrollsystem og hydrauliske modell i forbindelse med MPD operasjoner

Oppfølging og rapportering av brønndata og relevant operasjonell informasjon til kunder. Onshore vedlikehold og klargjøring av utstyr må også påregnes i perioder

Kvalifikasjoner:

Relevant erfaring i tilsvarende... rolle.

Fordel med Høyskole eller Teknisk Fagskole innen Petroleum/Boring eller automasjon

Gode datakunnskaper

Gyldig offshore sikkerhetsopplæring og helsesertifikat, samt fordel med gyldig brønnkontroll sertifikat IWCF nivå 4

Behersker engelsk, skriftlig og muntlig

Mangel på formell kompetanse kan kompenseres med relevant erfaring

Personlige Egenskaper:

Evne til å effektivt lede et team samt kunne jobbe selvstendig og styre egen arbeidshverdag, samt med andre som del av et sammensatt team

Du er ansvarsbevisst med høy gjennomføringsevne

Vi ser etter kandidater som er nøyaktige, fleksible og evner til å sette seg inn i tekniske detaljer

Vi er et vel etablert globalt oljeserviceselskap og ser etter deg som liker å yte service og har arbeidsglede.

Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer og har høyt fokus på sikkerhet på arbeidsplassen.

Vi Tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

Arbeidssted:

Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:

TSS MPS

100% stilling

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Jan Erling Østerhus (+47) 98 87 10 09

Rekrutterer: Elisabeth Nordmark (+47) 51 83 74 69

Søknadsfrist:
• juli 2024

English Version:

Title: Norway Stavanger: Service Supervisors MPD

Presentation/Teaser Of Position:

Our Testing and Subsea Services (TSS) - MPD department are looking to hire additional Service Supervisors for our offshore operations.

The TSS MPD department are delivering services primarily within Managed Pressure Drilling (MPD).

MPD solve drilling problems such as unstable formations, limited drilling windows, low ROP, reduce reservoir near wellbore damage while also introducing significantly improved well control compared to conventional drilling.

Job Description:

Supervision of MPD / well operations in the field. Responsibility for installation, operation and demobilization of MPD system offshore including supervision of offshore teams.

Follow-up operation of data collection / control systems and hydraulic models in connection with MPD operations

Follow-up and reporting of well data and relevant operational information to customers. Onshore maintenance and preparation of equipment must also be expected in periods

We Offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology, continuous improvement and development

Highly skilled colleagues in an international environment

Qualifications:

Relevant experience in a similar role.

Advantage with Høyskole or Teknisk Fagskole within Petroleum / Drilling or automation

Good computer skills

Valid offshore safety training and health certificate, as well as benefit of valid well control certificate IWCF level 4

Fluent in English, written and oral

Lack of formal competence can be compensated with relevant experience.

Personal Qualities:

Ability to effectively lead a team, able to work independently and manage your own workday as well as working efficiently fully integrated in a team.

Diligent, responsible with high execution capability.

You need to have good structure and be able to handle a complex and hectic workday

We are looking for candidates who are accurate, flexible, and able to get into technical details.

We are a global oil service company looking for you who like to provide services and achieve job satisfaction.

The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

Location:

Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:

TSS MPS

Full time

Contact Persons:

Hiring Manager: Jan Erling Østerhus (+47) 98 87 10 09

Recruiter: Elisabeth Nordmark (+47) 51 83 74 69

Deadline: 29.07.2024

Job Segment: Service Manager, Manager, Customer Service, Management
Chattogram Bangladesh

salary-criteria

Apply - Service Supervisor Managed Pressure Drilling (MPD) Chattogram