Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 4 days ago

jobs description

Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik sekcji do spraw utrzymania oznakowania nawigacyjnego Baza Oznakowania Nawigacyjnego

81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10

Zakres Zadań Wykonywanych Na Stanowisku Pracy
• utrzymuje oznakowanie nawigacyjne na obszarze Zalewu Wiślanego, w tym okresowe wystawianie i zdejmowanie oznakowania nawigacyjnego
• oznacza Granicę RP na Zalewie Wiślanym pławami, a w okresie zimowym wiechami oraz sprawuje nadzór nad pływającymi znakami nawigacyjnymi
• kontroluje pozycje znaków nawigacyjnych oraz prawidłowość ich działania
• nadzoruje wykonywanie napraw, remontów i konserwacji sprzętu oznakowania nawigacyjnego
• nadzoruje świetlne stałe i pływając oznakowaniem nawigacyjnym
• kieruje realizacją zadań Sekcji w zakresie planowania i realizacji potrzeb materiałowo - technicznych
• prowadzi sprawozdawczość Sekcji w zakresie realizacji potrzeb materiałowych, remontowych, inwestycyjnych realizowanych przez Bazę
•... uczestniczy w opracowywaniu założeń programowych związanych z modernizacją systemów oznakowania nawigacyjnego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań charakter stanowiska i sposóbwykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)
• praca w terenie , - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
• krajowe wyjazdy służbowe, - przeprowadzanie kontroli inspekcji
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• miejsce do odświeżenia się

Inne Czynniki, w Tym Niebezpieczne
• uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin dziennie
• zmienne warunki atmosferyczne, - praca na wysokości

Inne Informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe morskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego

administracja,

nawigacja

Pozostałe Wymagania Niezbędne
• znajomość zagadnień związanych z oznakowaniem nawigacyjnym (przepisy, technika)
• komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
• umiejetność obsługi programów Microsoft Office
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe
• dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
• dyplom hydrografa morskiego kategorii „B
• znajomość przepisów prawa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
• znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
• zarządzanie zasobami, personelem i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Dokumenty i Oświadczenia Niezbędne
• CV i list motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i Oświadczenia Dodatkowe
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
• dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
• dyplom hydrografa morskiego kategorii „B

Dokumenty należy złożyć do: 2024-07-16

Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce Składania Dokumentów

Urząd Morski w Gdyni

Kancelaria Ogólna

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia
Elbląg Poland

salary-criteria

Apply - kierownik sekcji Elbląg