Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 5 days ago

jobs description

Riaditeľ/ka základnej školy

Mesto Trstená

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práceP. O. Hviezdoslava 822/8,02801 Trstená - Tvrdošín
Slovensko

Dátum nástupu na voľné pracovné miesto01.07.2024

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Pracovný a mimopracovný pomerPracovný pomer na určitú dobu

Dátum a čas vytvorenia29.04.2024 o 17:30

Naposledy aktualizované30.04.2024 o 08:22

Údaje o pracovnej pozícii

Id VPM2212617

Zdrojúrad PSVR

Názov pracovnej pozícieRiaditeľ/ka základnej školy

Profesia (SK ISCO-08)-=KONTAKT=-Riaditeľ školy a školského zariadenia

Pracovná oblasťVýchova... vzdelávanie a šport

Počet voľných miest1

Náplň práce- riadenie základnej školy s právnom subjektivitou - Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená v Trstenej

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práceP. O. Hviezdoslava 822/8,02801 Trstená - Tvrdošín
Slovensko

Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky

Pracovný a mimopracovný pomerPracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov60

Pracovný čas07:30-15:30

Nočná prácaNie

Sezónna prácaNie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozícieVoľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca

Požadovaný stupeň vzdelaniaVysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-pedagogika-75 Pedagogické vedy

Praxaspoň 5 rokov

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutnáÁno

Všeobecné spôsobilostianalyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
matematická gramotnosť
organizovanie a plánovanie práce
prezentovanie
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)
vedenie ľudí

Osobnostné predpokladyanalytické myslenie
asertivita
cieľavedomosť
empatia
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pamäť
pozornosť
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť
vnútorná stabilita

Ďalšie požiadavkyPožadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritéria a požiadavky: - kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania - splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec - bezúhonnosť - zdravotná spôsobilosť - ovládanie štátneho jazyka Ďalšie požadované predpoklady: - znalosť školskej legislatívy - znalosť v oblasti pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov - základy práce s počítačom a schopnosť používať internet - riadiace, komunikatívne a organizačné schopnosti

Údaje o zamestnávateľovi

Názov spoločnostiMesto Trstená

Právna formaObec, mesto (o.,m.úrad)

SídloBernolákova 96/8
02801 Trstená - Tvrdošín
Slovensko

IČO00314897

Počet zamestnancov50-99

Internetová adresawww.trstena.sk

Charakteristika zamestnávateľaMesto Trstená - právnická osoba, ktorá je samostatným územným samosprávnym celkom hospodariacim s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Hlavné činnosti Mesta Trstená vyplývajú zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov. Jeho základnou úlohou je starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov.

Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície

Sprostredkovanie kandidátovVlastnou formou

Forma sprostredkovaniaskupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa

Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konaniaZoznam požadovaných dokladov: - písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania - overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní - potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca - doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec - profesijný štruktúrovaný životopis - písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany) - čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy - čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. - súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovDoplňujúce informácie: - Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné. - Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa. - Informácie o škole získate na webovom sídle školy alebo v škole. (https://zstrstena.edupage.org/). Uzávierka prijímania žiadostí je 15. mája 2024 do 12:00 hod. Za doručenú sa považuje žiadosť, ktorá bola fyzicky doručená v stanovenom termíne. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi posielajte poštou na adresu: Mesto Trstená Bernolákova 96/8 028 01 Trstená Žiadosť je možne doručiť aj osobne do podateľne Mestského úradu v Trstenej, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, č. dverí 14. Uchádzači, ktorí nesplnia požadované predpoklady a kritéria, nebudú zaradení do výberového konania a predložené doklady im budú vrátené späť. Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín, miesto a čas výberového konania oznámený písomne, najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením. Viac informácii o pracovnom mieste: https://www.trstena.sk/oznamy/vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-skoly-zakladna-skola-pavla-orszagha-hviezdoslava--hviezdoslavova-822-8--028-01-trstena.html

Dátum ukončenia ponuky24.06.2024

Kontaktná osoba

Kontaktná osoba
Tvrdošín Slovakia

salary-criteria

Apply - Riaditeľ/ka základnej školy Tvrdošín