Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

- Chịu trách nhiệm xếp lịch, phân chia ca làm việc và chấm công cho nhân viên trong bộ phận/ Responsible for scheduling, division of work shifts and timekeeping for employees in the department
-Lên kế hoạch công việc và báo cáo công việc hàng tuần cho quản lý/ Work plan and weekly work report for manager
- Phục vụ khách theo sự điều động sắp xếp của cấp trên và lễ tân/ Serve guests according to the arrangement of superiors and receptionists
- Thực hiện trị liệu đúng quy trình được học/ Implementing the right treatment process
-Đảm bảo tham gia đào tạo theo lịch trainer đề ra/ Make sure to participate in the training according to the trainer schedule
- Đảm bảo vệ sinh khu vực làm việc và khu vực phục vụ khách/ Ensure the cleaning of the working area and the service area
-Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao phó/ Perform other jobs when entrusted by the superiors
Hai Phong Vietnam

salary-criteria

Apply - {Pullman Hai Phong}Spa Manager/Quản lý spa