Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

บริษัทธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวมวลจากเซลลูโลส เช่น เศษไม้ ฟางข้าว ชานอ้อย และวัสดุเหลือใช้จากพืชอื่นๆ เพื่อผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง【รายละเอียดงาน】■การดำเนินงานการผลิตดำเนินการเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดควบคุมวัสดุจัดเก็บและจัดการสินค้าคงคลัง■การบำรุงรักษาเครื่องจักรดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรและอุปกรณ์มอบหมายงาน ติดตาม และตรวจสอบงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปรับปรุงและแก้ไขอุปกรณ์/เครื่องจักรเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดหาวิธีและเสนอการปรับปรุงจุดอันตรายในโรงงานหรือในงานของพนักงานเอง【สวัสดิการ】ประกันสุขภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเบี้ยเลี้ยงภาษา (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)เบี้ยขยัน (100 บาท/วันทำงาน)ค่าเช่าบ้านค่าเดินทางค่าล่วงเวลาโบนัส (ขึ้นอยู่กับกำไรของบริษัทและผลการประเมิน)อื่นๆ【เวลาทำงาน】วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30 - 17:30 (2 เสาร์ต่อเดือน)
Kumphawapi Kumphawapi District Udon Thani

salary-criteria

Apply - Production Engineer รหัสงาน28674 อุดรธานี เงินเดือน20,000-35,000 Kumphawapi