Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 month ago

jobs description

Wabtec Corporation is a leading global provider of equipment, systems, digital solutions and value-added services for freight and transit rail. Drawing on nearly four centuries of collective experience across Wabtec, GE Transportation and Faiveley Transport, the company has unmatched digital expertise, technological innovation, and world-class manufacturing and services, enabling the digital-rail-and-transit ecosystems. Wabtec is focused on performance that drives progress, creating transportation solutions that move and improve the world. Wabtec has approximately 27,000 employees in facilities throughout the world. Visit the company’s new website at: http://www.WabtecCorp.com.
It’s not just about your career… or your job title…it’s about who you are and the impact you are going to make on the world. Do you want to go into uncharted waters…do things that haven’t been done to make yours and someone else's life better? Wabtec has been doing that for decades and we will continue to do... so! Through our people, leadership development, services, technology and scale, Wabtec delivers better outcomes for global customers by speaking the language of industry.

MK:

За позицијата:

Го планира, организира и спроведува целосниот систем за квалитет за дадениот проект, истиот треба да биде во согласност со барањата на купувачот.

Главни одговорности:
• Oбезбедува дека секоја испорака на производи кон Купувачи е во согласност со спецификација за истите тие производи, а доколку има отстапувања исите тие се одобрени од соодветна релевантна страна.
• Го следи приемот на куповната стока, процесот на изработка-монтажа-испитување на деловите, и открива неусогласености. Предлага корективни и превентивни мерки за спречување и отстранување на појавените неусогласености.
• Учествува во изработка на анализи и извештаи за квалитетот на производите како и перформансите на процесите кои ги извршува; во врска со овие анализи, изработува извештаи за корективни и превентивни мерки и за ефектите од нивното спроведување.
• Води евиденција на рекламации и комуницира со Купувачи во врска со истите.
• Изработува и дистрибуира документи за квалитет, кои се во делокругот на работа на Секторот: процедури, работни упатства, формулари.
• Новоформираните документи за квалитет, технички ги обликува во електронска форма.
• Директно комуницира со Клиенти и инволвирани сестрински фирми од Вабтек Корпорација за билокакви работи од областа на квалитет (регистрирање на рекламации, брз одговор за обезбедување на клиент, анализа и изготвување на 8D извештај, каскадирање на рекламации до добавувачи преку WIM-S и сл.).
• Учествува на редовните состаноци за QRQC во согласност со дефинираните правила за истите (San Gen Shugi пристап и сл.).
• Обезбедува и комуницира ажурни информации во врска со квалитет, за секој состанок на QRQC, како и во системот WIM.
• Користи усвоени методологии и алатки (QRQC, PDCA-FTA) за анализа на причина за неусогласености и решавање на проблеми, при што води сметка дека предложените решенија се во согласност со стандардите за квалитет на Клиентите или Вабтек Корпорација.
• Соработува со останатите одделенија и сектори во компанијата заради координирање и давање стручна помош за извршување на активностите во врска со квалитетот.
• Учествува во активности и проекти со проблематика од квалитетот.
• Обезбедува дека се почитуваат стандардите за дизајн и дека критичните карактеристики се применуваат и почитуваат.
• Обезбедува дека барањата за критичните карактеристики се пренесуваат до Добавувачи преку Барањата за Квалитет за Добавувачи.
• Обезбедува врска помеѓу FMEA на производи/процеси и соодветните планови за мониторинг.
• Верификува дека Научените Лекции (Lessons Learned) се применуваат во FMEA на производи/процеси.
• Креира, комуницира Карти за Научени Лекции (LLC - Lessons Learned Card), и проверува дека истите се имплементирани и се почитуваат.
• Дефинира, имплементира, одржува и ажурира Контролни Планови за Квалитет согласно усвоени промени и модификации на процеси или производи.

Квалификации:

Минимални барања: Машински инжинер или сродно образование од областа на техничките науки. Познавање на Македонски јазик – задолжително. Познавање на Англиски јазик – задолжително.

Предност – мин. 1 година работно искуство, ИСО интерен ревизор
• Само кандидатите кои ќе влезат во потесен избор ќе бидат контактирани за интервју.

Со поднесување на Вашата апликација за вработување (CV), потврдувате дека сте согласни Вашите лични податоци да бидат чувани во база и обработувани за намена за сегашно или идно вработување од страна на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје или од трето лице ангажирано за таа цел согласно Закон. Доколку не сте согласни, Ве молиме тоа да го наведете во апликацијата.

EN:

Position Summary:

Plans, organizes and implements the complete quality system for the given project, which should be in accordance with customer requirements.

Major Responsibilities:
• Ensures that any delivery of products to Buyers complies with the specification for those same products, and if there are any deviations, they are approved by the competent relevant party.
• It monitors the receipt of purchase goods, the process of making-assembling-testing parts, and reveals non-conformities. Proposes corrective and preventive measures to prevent and eliminate the inconsistencies.
• Participates in the preparation of product quality analyzes and reports as well as the performance of the processes it performs; In relation to these analyzes, it prepares reports on corrective and preventive measures and the effects of their implementation.
• Maintains records of complaints and communicates with Buyers about them.
• Produces and distributes quality documents, which are within the scope of work of the Department: procedures, guidelines, forms.
• Newly created quality documents are technically formatted in electronic form.
• Communicates directly with Clients and involved sister companies from Wabtec Corporation on any quality matters (registering complaints, quick customer response, analyzing and preparing an 8D report, cascading complaints to suppliers through WIM-S, etc.) .
• Participates in regular QRQC meetings in accordance with defined rules for them (San Gen Shugi approach, etc.).
• Provides and communicates up-to-date quality information for each QRQC meeting as well as in the WIM system.
• Uses adopted methodologies and tools (QRQC, PDCA-FTA) for cause analysis of non-compliance and problem solving, ensuring that the solutions proposed are in accordance with Customer Quality Standards or Wabtec Corporation.
• Collaborates with other departments and departments in the company to coordinate and provide expert assistance in carrying out quality activities.
• Participates in activities and projects with quality issues.
• Ensures that design standards are respected and that critical features are applied and respected.
• Ensures that critical feature requirements are transmitted to Vendors through Vendor Quality Requirements.
• Provides a link between the FMEA of products / processes and relevant monitoring plans.
• Verifies that Lessons Learned apply to the FMEA of products / processes.
• Creates, communicates Lessons Learned Cards (LLC), and checks that they are implemented and respected.
• Define, implement, maintain, and update Quality Control Plans in accordance with adopted changes and modifications to processes or products.

Qualifications:

Minimum Requirements: Mechanical engineer or other related engineering degree; Macedonian language is a must. High proficiency in written and verbal English.

Advantage – min. 1 year work experience, ISO internal auditor.
• Only the shortlisted candidates will be contacted for an interview

By submitting your application (CV), you confirm that you agree with your personal data being kept and processed for the purpose of present or future employment by WABTEC MZT AD Skopje or a third party engaged for that purpose in accordance with the Law. If you do not agree, please state this in the application.

Wabtec Corporation is committed to taking on the world’s toughest challenges. In order to fulfill that commitment we rely on a culture of leadership, diversity and inclusiveness. We aim to employ the world’s brightest minds to help us create a limitless source of ideas and opportunities. We believe in hiring talented people of varied backgrounds, experiences and styles…people like you! Wabtec Corporation is committed to equal employment opportunity regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender identity or expression, or protected Veteran status. If you have a disability or special need that requires accommodation, please let us know
Skopje North Macedonia

salary-criteria

Apply - Supplier Quality Engineer Skopje