Loading...

@

  • jobs
  • 2 weeks ago

jobs description

1.ติดต่อรับเช็คลูกหนี้ (สำนักงานใหญ่)2.รับชำระหนี้บริษัทในเครือ3.ตัดรับชำระลูกหนี้ทั้งหมดในระบบตามยอดที่ได้รับชำระประจำวัน ให้เป็นปัจจุบัน4.จัดทำเอกสารใบเสร็จรับเงินลูกค้า ตามยอดที่ได้รับชำระประจำวัน5.จัดทำรายงานสรุปการรับชำระ-วางบิล ประจำวัน6.จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน พร้อมรายการเคลื่อนไหวและตรวจนับตามระเบียบบริษัท7.จัดทำรายงานเคลื่อนไหว อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ประจำวัน ประจำเดือน และตรวจนับตามระเบียบบริษัท8.จัดทำงบวัสดุเพื่อการส่งเสริมการขาย พร้อมรายงานเคลื่อนไหวประจำวัน ประจำเดือน และตรวจนับตามระเบียบบริษัท9.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Chon Buri Thailand

salary-criteria

Apply - Accountant Office พูดจีนหรืออังกฤษได้ Chon Buri