Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 month ago

jobs description

Job Description

Chúng tôi đang tìm kiếm người trả lời trên khắp Việt Nam

Vui lòng đăng ký quan tâm của bạn tại https : / / panelist.cint.com / 7703947a-f196-4d62-b6ee-c71169c7970c / register?s jobadder

Vui lòng chuyển liên kết đăng ký cho bạn bè và gia đình của bạn vì liên kết này dành cho bất kỳ ai quan tâm đến các hoạt động nghiên cứu thị trường.

Xin vui lòng xem qua trang web khảo sát thị trường của chúng tôi.

We are looking for respondents across Vietnam

Please register your interest at https : / / panelist.cint.com / 7703947a-f196-4d62-b6ee-c71169c7970c / register?s jobadder

Please feel free to pass on the registration link to your friends and family as this is open to anyone who might be interested in market research activities.

Please feel free to take a look at our market survey webpage.

Requirements

Cyber certified
Ho Chi Minh City Vietnam

salary-criteria

Apply - Paid Online Market Research - Vietnam Ho Chi Minh City