Loading...

@

  • Chief Accountant - Urgent Ho Chi Minh City
  • THE COCOA PROJECT in Ho Chi Minh City, , Vietnam
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

POSITION SUMMARY:

We are looking for a Chief Accountant (URGENT) who is experienced and dedicated to F&B and retail to join our team. As a Chief Accountant, you will oversee and implement the financial and accounting activities of the company, ensuring accuracy, compliance, and efficiency

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên Kế toán trưởng có kinh nghiệm và tâm huyết với lĩnh vực F&B và bán lẻ để gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Với vai trò là Kế toán trưởng, bạn sẽ giám sát và thực hiện các hoạt động tài chính & kế toán của công ty, đảm bảo tính chính xác, tuân thủ luật định và hiệu quả.

ROLE AND RESPONSIBILITIES

- Develop and implement financial plans, budgets, and forecasts report/ Xây dựng và thực hiện các báo cáo tài chính, ngân sách và dự báo.

- Monitor financial performance, and produce monthly, quarterly, and annual financial reports/ Theo dõi tình hình tài chính, lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

- Monitor cost controls and make recommendations for... cost-saving opportunities. / Giám sát việc kiểm soát chi phí và đưa ra các đề xuất về tiết kiệm chi phí.

- Oversee the implementation of accounting and financial software systems. Ensure integration with other operational systems. Identifying issues with accounting processes or procedures that could lead to future errors or misinterpretations of data/ Giám sát việc triển khai mở rộng hệ thống phần mềm kế toán, tài chính. Đảm bảo tích hợp với các hệ thống vận hành khác. Xác định các vấn đề với quy trình hoặc thủ tục kế toán có thể dẫn đến sai sót hoặc hiểu sai dữ liệu trong tương lai.

- Ensure compliance with accounting and tax regulations. Coordinate tax officer and external audits and prepare required financial statements/ Đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán và thuế. Phối hợp với cơ quan thuế & kiểm toán bên ngoài và chuẩn bị các báo cáo tài chính cần thiết.

- Organize the preservation and storage of accounting documents, keep confidential documents and accounting data of the Company confidential/ Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của Công ty

- Performs the job in the accounting department as creating, following and checking on bank transactions, payment transfers, receivable and payable; issuing VAT invoices; and inputting data into accounting software/ Thực hiện các công việc trong phòng kế toán như lập, theo dõi và kiểm tra các giao dịch ngân hàng, chuyển khoản thanh toán, phải thu và phải trả; xuất hóa đơn VAT; và nhập số liệu vào phần mềm kế toán.

- Control Accounts Receivable & Accounts Payable account and follow up payment/ Kiểm soát tài khoản phải thu, phải trả và theo dõi thanh toán

- Prepare Cash Forecast and Payment Plan weekly, monthly, quarterly / Lập dự toán tiền mặt và kế hoạch thanh toán hàng tuần, hàng tháng

- Check and update the input, output, and inventory of commodities/ Kiểm tra, cập nhật tình hình đầu vào, đầu ra, tồn kho của hàng hóa.

- Reconcile the balance in the fixed asset report with the general ledger/ Đối chiếu số dư trên báo cáo tài sản cố định với sổ cái

- Accounting and monitoring of Fixed Assets and inventory/ Theo dõi tài sản cố định và hàng tồn kho.

- Ensure all accounting activities of the company are recorded properly according to the Vietnamese law and to company requirements/ Đảm bảo mọi hoạt động kế toán của công ty được ghi chép đúng theo pháp luật Việt Nam và yêu cầu của công ty.

- Work with the bank for payments, loans, capital transfer/ Làm việc với ngân hàng để thanh toán, vay vốn, chuyển vốn

- Maintains accounting controls by preparing and recommending policies and procedures/ Duy trì kiểm soát kế toán bằng cách chuẩn bị và đề xuất các chính sách và thủ tục.

- Tax declaration and finalization (VAT, CIT, FCT, PIT…)/ Kê khai và quyết toán thuế (VAT, CIT, FCT, PIT…)

- Item cost calculation/ Tính giá thành sản phẩm

- Other tasks assigned by the Manager/ Các nhiệm vụ khác do người quản lý giao
Ho Chi Minh City Vietnam

salary-criteria

Apply - Chief Accountant - Urgent Ho Chi Minh City