Loading...

@

  • jobs
  • 3 days ago

jobs description

-ออกแบบ ทบทวนปรับปรุง Test Script ที่มีอยู่ หรือสร้างขึ้นใหม่ -ทดสอบโปรแกรมของระบบต่างๆตาม Test Script และวิเคราะห์ defect ที่พบจากการทดสอบพร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผล -สามารถสอบงาน ให้คำแนะนำ ตรวจทาน การทำงานของ Software Test Engineer- บันทึกข้อมูลของการทดสอบ เพื่อส่งให้หัวหน้าทีมทดสอบ ( Test Leader)- เข้าร่วมประชุมกับทีมทดสอบ เพื่อชี้แจงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์/ระบบ - ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ดูแลติดตั้งระบบเพื่อติดตั้งระบบในการทดสอบบน environment ต่างๆและควบคุมการทดสอบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง- บันทึกการทำงานลงในระบบบันทึกการทำงาน ( Time Sheet System)
Nonthaburi Thailand

salary-criteria

Apply - Middle/Senior Automate Tester Nonthaburi