Loading...

@

  • jobs
  • 5 days ago

jobs description

-วางแผน กำกับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบงานก่อสร้าง, ติดตั้ง, ซ่อมแซม, ดัดแปลง หรือรื้อถอน ให้กับเจ้าของโครงการ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของโครงการ ในด้านต่างๆ อันได้แก่ Time, Cost, Quality, Safety and Sustainability
-รายงาน Status งาน ในระหว่างการดำเนินโครงการ ตามเป้าหมายงานในด้านต่างๆ ให้กับเจ้าของโครงการทราบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับการวิเคราะห์หา Gap ของงานในด้านต่างๆ และการให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อปิด Gap นั้นๆ
-ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา หรือ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการก่อสร้าง
-ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เช่น ผู้ว่าจ้าง, ผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมา, ผู้รับเหมาย่อย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
- ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนก้านคุณภาพของบริษัทและลูกค้า
Bangkok Thailand

salary-criteria

Apply - Structural Site Engineer (Site Engineer) Bangkok