Loading...

@

  • Rituals - Kierownik Sklepu / Store Manager - Warszawa, San Park... Mysiadło
  • RITUALS in Mysiadło, , Poland
  • jobs
  • 1 month ago

jobs description

STORE MANAGER / KIEROWNIK SKLEPU

Miejsce pracy: Warszawa, San Park Mysiad o

Cel stanowiska:

Do naszego sklepu pod Warszaw poszukujemy najlepszego w swojej klasie kierownika sklepu, który pomo e nam szerzy uwielbian i wspania obs ug klientów Rituals.

Aby upewni si , e ka dy klient zostanie obs u ony na najwy szym poziomie i w pe ni do wiadczy naszej niezwyk ej marki. Te cele mo esz osi gn , staj c si ostatecznym ,liderem daj cym przyk ad innym". Prowadzisz rozmow o prezentacji sklepu. Wzmacniasz swój zespó , aby wspólnie osi gn doskona o w obs udze klienta. Ty nap dzasz ich rozwój i tworzysz atmosfer , w której nawet ma e sukcesy s celebrowane w zespole.

Twoje zadania:
• Starasz si osi ga najlepsze wyniki i realizowa cele w zakresie sprzeda y i obs ugi klienta.
• Inspirujesz i anga ujesz swoich kolegów, staj c si ich ulubionym wzorem do na ladowania.
• Zapewniasz, e obs uga przebiega p ynnie, wydajnie i zgodnie z DNA Rituals.
• Optymalizujesz poziomy produktywno ci i odpowiadasz... za personel sklepu.
• Raportujesz do Area Managera i wspó pracujesz z dzia ami HR i Retail koordynatorami.
Jako Kierownik Sklepu przekazujesz zdrow dawk obsesji na punkcie klientów swojemu zespo owi profesjonalistów w sprzeda y. W jaki sposób zespó mo e przenie obs ug klienta na wy szy poziom? A co dalej? Jakie dzia ania i sposoby pracy pozwalaj zespo owi spe nia lub przekracza ambicje i cele sklepu? We wspó pracy z Area Managerem, któremu podlegasz, opracowujesz sposoby na zwi kszenie sprzeda y, popraw wyników KPI i zwi kszenie wiadomo ci marki. Dajesz przyk ad i wprowadzasz poczucie wspó odpowiedzialno ci w zespole. Sukcesy wi tuj, a pora ki wykorzystuj jako do wiadczenia edukacyjne, które inspiruj zespó do ci g ego rozwoju i doskonalenia.

Mówi c o ci g ym doskonaleniu: Twoim zadaniem jest stworzenie stymuluj cego rodowiska uczenia si , w którym norm jest konstruktywna informacja zwrotna. Przek adasz cele na ambitne, ale osi galne wyzwania i zach casz cz onków zespo u, aby zamienili ,sprzeda " w niesamowity rytua . Krótko mówi c, trenujesz, inspirujesz i wzmacniasz zespó zawsze i wsz dzie, gdzie mo esz. Spotkania zespo u? Ty je organizujesz. Rozmowy jeden na jeden, które buduj zaufanie i rozwijaj osobiste wi zi? Ponadto szerzysz filozofi rytua ów i upewniasz si , e nasze zasady (np. wskazówki dotycz ce stylizacji) i sposoby pracy (np. rytua y sklepowe i ceremonia sprzeda y) s rozumiane, kochane i przestrzegane. Odpowiadasz równie za jako procesów administracyjnych zaplecza Twojej lokalizacji (bez nich nie mo emy y ), zarz dzanie zasobami i personelem.

Wymagania:
• Wykszta cenie zawodowe, oparte na ponad 3-letnim do wiadczeniu w kierowaniu zespo em.
• Przynajmniej cz tego do wiadczenia dotyczy coachingu zespo ów sprzeda y detalicznej, sprzeda y i/lub hotelarstwa.
• Gdyby media spo eczno ciowe jeszcze nie istnia y, wymy li by je. Oto jak bardzo lubisz si dzieli !
• Masz doskona e umiej tno ci obs ugi klienta i sprzeda y, a tak e potrafisz inspirowa tymi umiej tno ciami innych.
• Jeste zorientowany na wyniki (cele s Twoimi przyjació mi), zwracasz uwag na szczegó y (nie umknie Ci adna lu na zakr tka ani pusta próbka produktu) i jeste mistrzem organizacji.
• Masz umiej tno ci podejmowania decyzji i rozwi zywania problemów.
• Co najwa niejsze: jeste typem mened era ludzi, którym wspó pracownicy mog si chwali ; pracowity, inspiruj cy, anga uj cy i empatyczny.
Oferujemy:

Rituals oferuje zró nicowane stanowisko (pe ny etat) w m odym zespole z entuzjastycznymi wspó pracownikami. Oferowane wynagrodzenie jest zgodne z warunkami rynkowymi, a Ty otrzymujesz mo liwo pe nego wykorzystania swoich talentów. Organizacja oferuje ambitne i przyjemne mi dzynarodowe rodowisko pracy.

Nasz Rituals

,Nie jeste my tutaj, aby sprzedawa ci pi kno; jeste my tutaj, aby czu si dobrze". Raymond Cloosterman, CEO Rituals.

Nasz ambicj jest zrównowa ony rozwój i stanie si numerem jeden w ród luksusowych marek kosmetycznych na wiecie. Do tego potrzebujemy pe nych pasji, energicznych, ambitnych i zmotywowanych ludzi, którzy pomog nam osi gn za o one cele. Mo e si to wydawa paradoksem, ale w naszej firmie znaczenie i wydajno uzupe niaj si jak yin i yang. Po otwarciu pierwszego sklepu na amsterdamskiej Kalverstraat w 2000 roku nast pi y otwarcia w t tni cych yciem miastach, takich jak Londyn, Madryt, Antwerpia, Pary , Lizbona, Berlin, Sztokholm, Dubaj i Nowy Jork. Mamy ponad 1000 sklepów, ponad 2150 sklepów typu shop-in-shop i 4 City Spa w 29 krajach na ca ym wiecie. Widzieli my szybk ekspansj w miejscach sprzeda y bezc owych, linii lotniczych, statków wycieczkowych i promów, a tak e hoteli. Posiadamy równie sklepy bezc owe na ponad 140 luksusowych statkach wycieczkowych, na niektórych g ównych lotniskach na ca ym wiecie i 10 liniach lotniczych.

Zaintersowana/y?

Kwalifikacje s dla nas bardzo wa ne, aby znale odpowiedniego kandydata. Je li jeste zainteresowana/y lub Twoje umiej tno ci i do wiadczenie pasuj do powy szego profilu, czekamy na Twoj aplikacj
Mysiadło Poland

salary-criteria

Apply - Rituals - Kierownik Sklepu / Store Manager - Warszawa, San Park... Mysiadło