Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKon JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

[Huy?n Ng?c H?i - Kon Tum] Tuy?n D?ng Nhân Viên Kinh Doanh Th? Tr??ng

Kon Tum KON TUM PROVINCE
2021-09-06 12:42:55
[Huy?n Ng?c H?i - Kon Tum] Tuy?n d?ng nhân viên kinh doanh th? tr??ng
Công ty: NPP Suntory Pepsico
??a ?i?m làm vi?c: Ng?c H?i District, Kon Tum Province
Mô t? công vi?c:
(M?c l??ng: 8 - 15 tri?u VN?)
-Bán hàng trong ph?m vi ???c ?y quy?n, ghé th?m ?i?m bán theo ?úng l?ch ( danh sách KH có s?n)
-Bán t?t c? các lo?i s?n ph?m, bao bì và th?c thi các ch??ng trình khuy?n mãi t?i ?i?m bán.
-Tr?ng bày trên các công c? bán hàng (k?, t? l?nh...) theo ?úng tiêu chu?n
Ch?c v?: Nhân Viên/Chuyên Viên
Hình th?c làm vi?c: Toàn th?i gian
Quy?n l?i ???c h??ng:
-Thu nh?p 8-15tr+
-Có c? h?i th?ng ti?n, phát tri?n b?n thân
-???c cung c?p ??ng ph?c, tablet, v?n phòng ph?m...
-Ký H?L?, Phúc l?i ??y ?? t?ng d?n
Yêu c?u b?ng c?p (t?i thi?u): Trung h?c ph? thông
Yêu c?u công vi?c:
- Nam/N?, tu?i t? 18 ??n 35, s?c kho? t?t.
- T?t nghi?p THPT tr? lên.
- ?u tiên có kinh nghi?m sale th? tr??ng
- Không có kinh nghi?m s? ???c ?ào t?o
Yêu c?u gi?i tính: Nam/N?
Ngành ngh?: Bán Hàng Qua ?i?n Tho?i (Telesale),Bán L?/C?a Hàng,Ch?m Sóc Khách Hàng,Nghiên C?u Th? Tr??ng,T? V?n Bán Hàng
N?p... h? s? liên h?
Suntory PepsiCo Vietnam
Kon Tum Kon Tum Province Vietnam
[Huy?n Ng?c H?i - Kon Tum] Tuy?n d?ng nhân viên kinh doanh th? tr??ng Suntory PepsiCo Vietnam Kon Tum
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Malaysia Hot Girls Kuala Lumpur AR MY
Malaysia Hot Girls
Kuala Lumpur AR MY

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (178 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (177 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.