Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsJobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Media Account Manager Ho Chi Minh City

2021-12-01 02:00:49
Media Account Manager Ho Chi Minh City
• Ch?u trách nhi?m k?t n?i v?i ??i tác và khách hàng nh?m m?c ?ích phát tri?n kinh doanh.
• Ch?u trách nhi?m cao nh?t trong vi?c tri?n khai ho?t ??ng kinh doanh qu?ng cáo trên các Kênh truy?n thông MediHub bao g?m: kênh màn hình t?i B?nh vi?n, kênh M-Wifi, màn hình LED ngoài tr?i, MXH MediHub.vn:
• L?p k? ho?ch kinh doanh v?i m?c tiêu doanh s?, chi?n l??c kinh doanh, chính sách giá, bán hàng, ch?m sóc khách hàng c? th?.
• Xây d?ng và duy trì m?i quan h? ch?t ch? v?i Khách hàng c? và m?i nh?m m?c tiêu ??t doanh s? ???c BG? giao phó.
• Báo cáo th??ng xuyên cho G? Kinh doanh, báo cáo hàng tháng – quý – n?m cho BG? và H?QT v? tình hình k?t qu? kinh doanh
• Tuy?n d?ng, ?ào t?o và qu?n lý ??i ng? nhân viên kinh doanh, ?áp ?ng ???c yêu c?u công vi?c ???c th?c hi?n ?úng th?i gian và ??t k?t qu? xu?t s?c.
• Ch? ??nh các m?c tiêu công vi?c c? th? m?i n?m và xác ??nh tiêu chí ?ánh giá ch?t l??ng công vi?c c?a t?ng nhân viên trong B? ph?n theo th?i gian c? ??nh m?i tháng và c? n?m.
Ho Chi Minh City Vietnam
Media Account Manager Ho Chi Minh City Công Ty C? Ph?n Truy?n Thông Medihub Ho Chi Minh City
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (179 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (178 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2022 Fonolive. All Rights Reserved.