Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsJobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

SOCIAL MEDIA PLANNER Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City
2021-12-01 01:30:18
SOCIAL MEDIA PLANNER Ho Chi Minh City
• Mô t? công vi?c:
• L?p k? ho?ch n?i dung hàng tháng trên các n?n t?ng truy?n thông tr?c tuy?n
• Làm vi?c v?i các ??u m?i truy?n thông, báo chí ?? book bài, tri?n khai các chi?n d?ch - ?i?u ph?i n?i dung bài vi?t, n?i dung c?n th?c thi v?i team-member.
• Rà soát, ki?m soát và th?c thi h?p ??ng v?i các ??i tác: truy?n thông, báo chí, qu?ng cáo
• Book l?ch v?i các ??i tác, Creators, influencers theo chi?n d?ch và yêu c?u c?a c?p trên
• Các công vi?c khác theo s? phân công c?a c?p trên.
• Yêu c?u công vi?c:
• Có k? n?ng vi?t lách, n?m v?ng các ki?n th?c chuyên môn v? truy?n thông và marketing.
• Yêu thích công vi?c marketing và có nhi?u ý t??ng t?t.
• Tác phong làm vi?c n?ng ??ng, chuyên nghi?p.
• Nhanh nh?n, t??ng tác và n?m b?t công vi?c nhanh
• Có kh? n?ng s?p x?p, qu?n lý và ?i?u hành công vi?c.
• Nhi?t tình, trách nhi?m, ch?u ???c áp l?c cao trong công vi?c.
• Vi tính v?n phòng: Powerpoint, Outlook, Excel, Word…
• Có ít nh?t 1 n?m kinh nghi?m ? v? trí t??ng ???ng, có kinh nghi?m... trong l?nh v?c media marketing.
• Ti?ng anh giao ti?p.
• Có máy tính cá nhân
• Quy?n l?i ???c h??ng:
• Làm vi?c trong môi tr??ng chuyên nghi?p, n?ng ??ng.
• L??ng th?a thu?n theo n?ng l?c.
• Th?c hi?n ??y ?? các ch? ?? b?o hi?m b?t bu?c cho ng??i lao ??ng.
• Tr? c?p ?n tr?a, h? tr? g?i xe.
• M?c l??ng tho? thu?n ??a ?i?m làm vi?c:236/12/17 ?i?n Biên Ph?, Bình Th?nh, Tp. H? Chí Minh. Th?i gian làm vi?c:t? 9h00-18h00, t? th? 2 ??n th? 6
Ho Chi Minh City Vietnam
SOCIAL MEDIA PLANNER Ho Chi Minh City Yamlive Ho Chi Minh City
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (179 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (178 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2022 Fonolive. All Rights Reserved.