Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsHanoi JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Brand Consultant Hanoi

2021-12-01 00:02:09
Brand Consultant Hanoi
Mibrand là công ty t? v?n th??ng hi?u ??u tiên t?i Vi?t Nam ??a khái ni?m ?o l??ng tài s?n vô hình c?a doanh nghi?p thông qua ??nh giá th??ng hi?u. B?ng vi?c t? v?n và ??nh h??ng chi?n l??c th??ng hi?u, bên c?nh ?ó là phát tri?n các công c? gi?i pháp thông minh, Mibrand luôn bên c?nh chia s?, truy?n c?m h?ng và giúp các doanh nghi?p t?ng giá tr? th??ng hi?u c?a h? m?t cách b?n v?ng.

Mibrand ?ã ???c l?a ch?n làm ??i tác chi?n l??c t?i Vi?t Nam c?a Brand Finance – m?t trong ba t?p ?oàn ??nh giá th??ng hi?u l?n nh?t th? gi?i hi?n nay.

Website: mibrand.vn

Page: mibrandvietnam

Mô t? công vi?c:

· Ch?u trách nhi?m cho các ho?t ??ng bán s?n ph?m/d?ch v? c?a MiBrand Vi?t Nam nh? các d?ch v? T? v?n Th??ng Hi?u, N?n T?ng Nghiên C?u Th? Tr??ng Brand Field - Inteligence Agency, Công C? ?o L??ng Hi?u Qu? Truy?n Thông Brand Beat Score...

· Tìm ki?m và ti?p c?n khách hàng m?i, thuy?t trình ho?c qu?ng cáo phác ho? các l?i ích c?a s?n ph?m/d?ch v?.

· Hi?u ???c các yêu c?u c?a khách hàng, làm... vi?c v?i team n?i b? ?? ??nh h??ng phát tri?n ý t??ng và quy?t ??nh trong vi?c xây d?ng k? ho?ch, tri?n khai ?áp ?ng m?c tiêu và ngân sách c?a khách hàng.

· Ph? trách công tác t? v?n có th? bao g?m: quy trình nghiên c?u nh? chu?n b? chi ti?t nghiên c?u, b?ng câu h?i nghiên c?u, ?? xu?t ph??ng pháp nghiên c?u, th?c hi?n nghiên c?u (nghiên c?u t?i bàn, ph?ng v?n sâu, nhóm t?p trung ..), l?p báo cáo nghiên c?u.

· Xây d?ng chi?n l??c th??ng hi?u (??nh v? th??ng hi?u, phát tri?n th??ng hi?u), t?o b?n s?c th??ng hi?u c?t lõi (tên th??ng hi?u, logo, slogan, tài li?u và ?ng d?ng th??ng hi?u), xây d?ng k? ho?ch truy?n thông th??ng hi?u m?t cách ??c l?p.

· Xây d?ng & duy trì m?i quan h? t?t v?i khách hàng doanh nghi?p, lãnh ??o các t? ch?c, H?i – S?….

· T?n d?ng các c? h?i ?? xây d?ng và phát tri?n ??i ng? nhân viên, khách hàng và các c? h?i h?p tác có l?i khác cho công ty nói chung.

· C?ng c?, ?óng góp xây d?ng chính sách kinh doanh c?a công ty: xây d?ng chi?n l??c giá, chi?n l??c s?n ph?m, chi?n l??c marketing…

· C?p nh?t các k? ho?ch làm vi?c trên h? th?ng theo quy ??nh
Hanoi Hoàn Ki?m Hanoi
Brand Consultant Hanoi CÔNG TY C? PH?N T? V?N TRUY?N THÔNG MVV SNP Hanoi
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (179 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (178 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2022 Fonolive. All Rights Reserved.