Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsTarsus JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.
Askeri Projeler Tasar?m Mhendisi Tarsus/Mersin KOLUMAN OTOMOT?V ENDSTR? A.?. Tarsus/Mersin

Askeri Projeler Tasar?m Mühendisi Tarsus/Mersin

2020-11-17 08:20:31
Askeri Projeler Tasar?m Mühendisi Tarsus/Mersin
GENEL N?TEL?KLER VE ?? TANIMI

GENEL N?TEL?KLER

Firmam?z?n “Askeri Projeler” departman?nda Savunma Sanayii projelerimizin Ar-Ge faaliyetleri kapsam?nda tasar?m çal??malar?nda yer alacak, a?a??da s?ralanan özelliklere sahip “Askeri Projeler Tasar?m Mühendisi” aramaktay?z.

· Üniversitelerin Makine Mühendisli?i, Otomotiv Mühendisli?i bölümlerinden mezun,

·Otomotiv sektöründe en az 5 y?l tecrübeli,

·3D Tasar?m (CATIA, NX ) uygulamalar?na hakim,

·Araç güç sistemleri konusunda bilgi sahibi,

·Hidrolik ve pnömatik sistem tasar?m? konular?nda tecrübeli,

·Üretim yöntemleri konusunda bilgi sahibi,

·?yi derecede ?ngilizce bilen,

·Ö?renmeye ve kendini geli?tirmeye istekli, sorumluluk alabilen ve inisiyatif kullanabilen

·E? zamanl? olarak farkl? projelerde görev yapmaya hevesli,

·Ekip çal??mas?na yatk?n, analitik dü?ünce yap?s?na sahip, yarat?c?, çözüm/sonuç odakl?, düzenli ve takip yetene?i geli?mi?,

?? TANIMI

· Mevcut ürünlere yönelik ürün geli?tirme, iyile?tirme ve tasar?m... çal??malar?,

·Yeni ürünlerin proje liderli?inin ve prototip devreye alma çal??malar?n?n yürütülmesi,

·Teknik gereksinimlere uygun tasar?m yapmak,

·Projelerin 3D ve 2D çal??malar?n?n yürütülmesi,

·FMEA Analizlerinin yap?lmas?, ürün devreye alma planlar?n?n olu?turulmas?,

·Detayl? çizimlerin ve planlar?n olu?turulmas?

·Ürün A?ac? listelerinin olu?turulmas?,

·SAP ‘ye uyarlanmas?

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

0 gün

48 görüntülenme

0-50 ba?vuru

13 November 2020 tarihinde güncellendi - 12 December 2020 tarihinde kapat?lacakt?r Firman?n Ayd?nlatma Metni

KOLUMAN MOTORLU ARAÇLAR T?CARET VE SANAY? ANON?M ??RKET? KAR?YER NET ÜZER?NDEN BA?VURU YAPAN ÇALI?AN ADAYLARININ K???SEL VER?LER?N?N ??LENMES?NE ?L??K?N AYDINLATMA METN? 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyar?nca ‘veri sorumlusu’ s?fat?n? haiz Koluman Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi Anonim ?irketi (“KMA”) olarak, ki?isel verilerinizi, a?a??da ayr?nt?lar? ile Firman?n Ayd?nlatma Metni
Tarsus/Mersin Turkey (+1 other)
Askeri Projeler Tasar?m Mühendisi Tarsus/Mersin KOLUMAN OTOMOT?V ENDÜSTR? A.?. Tarsus/Mersin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (174 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.