Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsMersin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.
Genel Muhasebe Mdr Mersin ARMADA GIDA T?C.SAN.A.? Mersin

Genel Muhasebe Müdürü Mersin

Mersin AKDENIZ/MERSIN
2020-11-18 07:23:47
Genel Muhasebe Müdürü Mersin
GENEL N?TEL?KLER VE ?? TANIMI

GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ

GENEL N?TEL?KLER

· SMMM belgesine sahip

· ?hracat / ithalat yapan ?irketlerde muhasebeci olarak çal??m??

· Yat?r?m (te?vik belgeli) ve üretim tecrübesi olan

· Muhasebe, finans ve yönetim ilkelerinin güçlü anlay???na sahip

· Tek düzen hesap plan?na hakim

· ERP/SAP süreçlerine hakim

· En az 12 y?l muhasebe deneyimi olan

· ?leti?im becerileri yüksek, tak?m çal??mas?na ve arkada?lar?na önem veren

?? TANIMI

o Muhasebe belgelerinin yasal mevzuatlar çerçevesinde zaman?nda ve do?ru

i?lenmesini sa?layacak ve kontrol edecek,

o Vergi beyannamelerinin yasalara uygun olarak, herhangi bir cezai sorumluluk

yaratmayacak ?ekilde zaman?nda ve eksiksiz olarak düzenleyecek,

o Vergi mevzuat? çerçevesinde yükümlülükleri takip ederek ilgili iç ve d?? taraflarla

ileti?ime geçecek,

o Ar&Ge ve yat?r?m te?vik uygulamalar?n? takip ederek gerekli prosedürlerin yerine

getirilmesini sa?layacak,

o Tüm muhasebe operasyonlar?n?n ve bununla... ili?kili ERP süreçlerinin yürütülmesini sa?layacak,

o Cari hesap mutabakatlar?n?n gerçekle?tirecek,

o Dönem sonu muhasebe i?lemlerinin yönetimini sa?layarak raporlama takvim süreçlerine uyumlulu?unun takibinin, kontrolünün ve analizinin yap?lmas?n? sa?layacak,

o Genel Muhasebe süreçlerinin yönetecek,

o Finans, muhasebe ve raporlama hizmetlerinde yasal mevzuata uygun olarak tüm finansal süreçlerinin do?ru, düzenli ve eksiksiz yürütecek,

o ?irketin ilgili mevzuatlar? gere?ince periyodik bilanço, kâr zarar ve di?er finansal tablo-lar? ile faaliyet sonuç raporlar?n?n idare ve sevkini sa?layacak,
• E-fatura, e-defter, e-ar?iv, e-irsaliye süreçlerinin sa?l?kl? bir ?ekilde yürütülmesini sa?layacak,

GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ ARAMAKTAYIZ
Mersin Akdeniz/Mersin Turkey (+1 other)
Genel Muhasebe Müdürü Mersin ARMADA GIDA T?C.SAN.A.? Mersin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

City Immobilienmakler GmbH Hannover, 30165 DE
City Immobilienmakler GmbH
Hannover, 30165 DE

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (174 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.