Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsMersin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.
Genel Muhasebe ?efi Mersin ARMADA GIDA T?C.SAN.A.? Mersin

Genel Muhasebe ?efi Mersin

Mersin AKDENIZ/MERSIN
2020-11-18 07:23:46
Genel Muhasebe ?efi Mersin
GENEL N?TEL?KLER VE ?? TANIMI

GENEL N?TEL?KLER VE ?? TANIM
• Tercihen g?da sektöründe; en az 7 y?l deneyimli,
• Tercihen SMMM belgesi olan,
• MS Ofis programlar?na hakim,
• ?yi derecede ?ngilizce bilgisi olan,
• SAP/ERP muhasebe program?n? aktif olarak kullanabilen,
• Muhasebe tek düzen hesap plan?na hâkim,
• Yürürlükteki Vergi, SGK, Türk Ticaret Kanunu ve di?er mali mevzuata hâkim,
• Mali tablolar ve beyannamelerin(KDV, Muhtasar, Damga Vergisi,Geçici Vergi,Kurumlar Vergisi vb.) haz?rlanmas? konusunda tecrübeli,
• E-Fatura, E-Ar?iv Fatura, E-Defter süreçleri hakk?nda tecrübe sahibi,
• Mersin’ de ikamet eden/edebilecek,

?? TANIMI
• Muhasebe kay?tlar?n?n kanun ve mevzuata uygun olarak zaman?nda, tam ve do?ru olarak tutulmas? ,
• Tüm vergi beyannamelerinin zaman?nda, do?ru ve mevzuata uygun bir biçimde düzenlenmesi,
• ?hracat / ithalat yapan ?irketlerde i? tecrübesi olan,
• Yat?r?m (te?vik belgeli) ve üretim alanlar?nda tecrübeli,
• Muhasebe ve raporlama hizmetlerinde yasal mevzuata... uygun olarak tüm muhasebe süreçlerinin do?ru, düzenli ve eksiksiz yürütülmesi,
• Günlük, haftal?k ve ayl?k raporlar?n haz?rlanmas? ve raporlanmas?,
• Ekip yönetimi, sorumluluk alma, ilgili kurum ve kurulu?larda ?irketi temsil yetene?i olmas?
Mersin Akdeniz/Mersin Turkey (+1 other)
Genel Muhasebe ?efi Mersin ARMADA GIDA T?C.SAN.A.? Mersin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (174 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.