Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsMersin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.
Entegre Kalite Ynetim Temsilcisi Mersin Gizli Firma Mersin

Entegre Kalite Yönetim Temsilcisi Mersin

Mersin AKDENIZ/MERSIN
2020-11-18 07:23:45
Entegre Kalite Yönetim Temsilcisi Mersin
GENEL N?TEL?KLER VE ?? TANIMI

Yakla??k yar?m as?rl?k geçmi?i ile alan?nda Türkiye’nin en eski ve sayg?n üreticilerinden biri olan ve Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ?irketimizde görevlendirilmek üzere, a?a??daki niteliklere uygun Entegre Kalite Yönetim Temsilcisi aray???m?z mevcuttur.

Görev Tan?m?:
• Üst Yönetim Ad?na Bütünle?ik kalite sistemleri için gerekli olan proseslerin olu?turulmas?, uygulanmas? ve sürdürülmesini sa?lamak,
• Kalite, ?SG ve Çevre Yönetim Sisteminin performans?n? üst yönetime raporlamak, izlemek ve iyile?tirilmesi için gereken herhangi bir ihtiyaç hakk?nda üst yönetime ve laboratuvar yönetimine bildirmek,
• Yönetimin Gözden Geçirme Toplant?lar?n? koordine etmek sürdürülebilirli?ini sa?lamak
• Firma bölümlerine ve çal??anlar?na Kalite ve Laboratuvar Yönetim Sistemleri ile ilgili problemlerde dan??manl?k yapmak,
• Firma içinde ve yan sanayide Kalite ve Laboratuvar Yönetim Sistemleri aç?s?ndan olu?an zay?f noktalar? tespit etmek ve düzeltici... faaliyet talebinde bulunmak,
• Belgelendirme kurulu?lar? ile firma aras?ndaki ileti?imi sa?lamak,
• ?ç denetim faaliyetlerinin organizasyon ve takibinde aktif rol almak,
• Mü?teri talep ve ?ikayetleri ile ilgili süreçleri yönetmek,

Beklenen ki?ilik özellikleri ve nitelikler:
• Üniversitelerin 4 y?ll?k e?itim veren fakültelerinden mezun
• Benzer pozisyonlarda en az 5 y?l deneyimli
• ISO 9001/ISO 45001/ISO 14001/10002 /ISO TS 17025/TS 16949 yönetim sistemleri bilgisine sahip
• Yönetim standartlar?, Proje yönetimi ve Belgelendirme süreçlerine hakim,
• Turquality süreci hakk?nda bilgi sahibi,
• Yasal mevzuatlar hakk?nda bilgi sahibi,
• ?ç d?? tetkik, uygunsuzluklar ve Yönetim Gözden Geçirme Süreçlerine hakim,
• Bütçe Yönetimi ve Kalite Maliyet analizi konusunda deneyimli,
• ?leri derece ?ngilizce bilen,
• MS Office Programlar?n? kullanabilen,
• ERP paket programlar?ndan en az birinde çal??m??,
• ?leti?im becerileri kuvvetli,
• Analitik ve çözüm odakl?,
• Ekip çal??mas?na yatk?n
• Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlam??
• Tercihen Tarsus'ta ikamet eden / edebilecek olan
Mersin Akdeniz/Mersin Turkey
Entegre Kalite Yönetim Temsilcisi Mersin Gizli Firma Mersin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (174 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.