Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsMersin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.
Sat?? Yneticisi Mersin Randstad Trkiye Mersin

Sat?? Yöneticisi Mersin

Mersin AKDENIZ/MERSIN
2020-11-18 07:23:42
Sat?? Yöneticisi Mersin
Dan??manl???n? yürütmekte oldu?umuz, deniz ta??mac?l??? sektöründe faaliyet gösteren uluslararas? bir firma için deniz ta??mac?l??? konusunda portföy sahibi "Sat?? Yöneticisi" aray???m?z bulunmaktad?r.

Deniz ta??mac?l??? alan?nda sat?? f?rsatlar? için pazar ara?t?rmas? yap?lmas?,
?irket ziyaretlerinin yap?lmas? ve ?irket portföyünün geli?tirilmesinin sa?lanmas?,
Sat?? stratejilerini anlayarak, ihtiyaç duyulan hedefler do?rultusunda çal???lmas?,
Sat?? hedeflerinin ve gerçekle?en sonuçlar?n analizini yaparak sapma oldu?u takdirde sebeplerinin ara?t?r?lmas?, raporlanmas? ve çözüm önerileri geli?tirilmesi.
Üniversite mezunu,
?lgili sektörde ve alanlarda portföy sahibi,
Benzer pozisyonlarda en az 3-4 y?l deneyimli,
Mü?teri odakl?, dikkatli ve takipçi, ikna kabiliyeti yüksek,
Yaz?l? ve sözlü ileti?imde güçlü,
Analitik dü?ünme ve h?zl? karar alma yetene?ine sahip,
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlam??
?ngilizce bilgisi tercih sebebidir.
Mersin Akdeniz/Mersin Turkey
Sat?? Yöneticisi Mersin Randstad Türkiye Mersin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (174 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.