Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsMersin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.
Mersin Terminal Bak?m Mhendisi Petrol Ofisi A.?. Mersin

Mersin Terminal Bak?m Mühendisi

Mersin AKDENIZ/MERSIN
2020-11-18 07:23:41
Mersin Terminal Bak?m Mühendisi
GENEL N?TEL?KLER VE ?? TANIMI

Akaryak?t ve madeni ya?lar sektöründe Türkiye’nin ilk ve milli markas? olarak 18 ?ubat 1941 tarihinde kurulan ve “Türkiye akaryak?t sektörü lideri”, “Türkiye madeni ya?lar ve kimyasallar pazar? lideri” ve “Türkiye’nin en büyük ilk üç ?irketinden biri” unvanlar?n? geleneksel olarak korumakta olan Petrol Ofisi 1.800’ü a?k?n akaryak?t istasyonu, 1.400’ün üzerinde köy pompas?, 8 akaryak?t terminali, 1 LPG terminali, 20 havaalan? ikmal ünitesi, 1 madeni ya? fabrikas? ve yakla??k 1 milyon m³ depolama kapasitesi ile Türkiye’de benzeri bulunmayan büyüklük ve çe?itlilikte güçlü bir alt yap?ya sahiptir.

Ekibimize kat?lmak üzere Mersin Terminali’nde görevlendirilecek Bak?m Mühendisi aramaktay?z:
• Lisans mezunu ( Makina Müh. / Elektrik & Elektronik Müh.),
• Bak?m onar?m faaliyetleri planlanmas? ve uygulamalar? konusunda en az 5 y?ll?k deneyim,
• MS Office programlar?n? kullanabilen,
• Analiz ve raporlama bilgisi olan,
• Hedef odakl? çal??abilen,
• ?nsan ili?kileri... iyi, ö?renmeye aç?k,
• Tak?m çal??mas?na yatk?n,
• Zaman?n? etkin yönetebilen,
• Problem çözme, insiyatif alma ve karar verme yetkinliklerine sahip.

???N AMACI

Bak?m Uzman?; Terminal faaliyetin sürdürülmesinde kullan?lan alet, makina ve donan?m?n i?lerli?inin devam?n?n, prosedürler, SEÇ kurallar? ve yasal mevzuatlara uygun olarak sa?lanmakla yükümlüdür.

ANA SORUMLULUKLAR
• Terminal faaliyetin sürdürülmesinde kullan?lan alet, makina ve donan?m?n i?lerli?inin devam?n?n, prosedürler, SEÇ kurallar? ve yasal mevzuatlara uygun olarak sa?lar.
• Terminalde periyodik bak?m plan?n? haz?rlamak ve planlanan bak?mlar?n uygun ?ekilde gerçekle?tirilmesini sa?lar.
• Terminalde yap?lan periyodik ve ar?zi bak?mlar?n sistemsel olarak kay?tlanmas?n? sa?lar.
• Bak?m kay?tlar?n? analiz ederek, ekipman ve sistemler özelinde iyile?tirme önerileri sunar.
• Terminal i?letme maliyetlerini dü?ürebilmek için projeler sunar ve bölüm kaynaklar?n? optimum ?ekilde kullan?r.
• Sahada çal??ma izni prosedürünün tam olarak uygulanmas?n? Terminal Müdürü ile birlikte temin eder.
• Sahada yürütülen projelerde de?i?ikli?in yönetimi (MOC) prosedürünün tam olarak uygulanmas?n? Terminal Müdürü ile temin etmek ve sistemde kay?tlanmas?n? sa?lar
• Tesis kritik ekipman listesini haz?rlar ve güncel tutar.
• Planl?, önleyici ve ar?zi bak?mlarda mümkün olan en k?sa sürede bak?m personelinin intikalini sa?lar, ?irket d??? destek gerektiren durumlar? müteahhit/ta?eron firmalar ile görü?erek h?zl? müdahalede bulunur.
• Terminalde bak?m personelinin yeteneklerine göre elektrik, mekanik ve kaynak i?lerinde organize edilerek bak?m faaliyetlerinin düzenli sürdürülmesini sa?lar.
• Ölçü, kalibrasyon ve ayarlar için gerekli i?lerin organize edilmesi ve lokal otoritelerin denetimlerine haz?r duruma getirilmesi ve süreklili?inin sa?lanmas?nda ana görevi üstlenir.
• Terminal içi ve d???nda, terminaleait ekipman?n düzenli olarak çal??mas? ile ilgili çal??malar? planlar ve uygulama konusunda gerekebilecek destek ve yard?mlar için müteahhit/ta?eron firma ihtiyac?na planlamada bulunur.
• Ar?tma tesisi, ?s? merkezi, yang?n ekipmanlar?, jeneratör, dizel pompalar, tank ve dolum adas? sprinkler sistemlerini periyodik olarakçal??t?rmas?n? temin eder, periyodik bak?mlar?n? yapt?rmak, ve tüm bu tesislerin i?letmesini Terminal Müdürü bilgisi dahilinde, ??letme Müdürlü?ü ile koordineli olarak yapar.
• ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, vb.yönelik sistemleri kurar, devaml?l???n? sa?lamak ve süreçleri iyile?tirir.
• Departman? için performans göstergeleri ve hedefler belirler, ayl?k olarak peformans gerçekle?melerini üst amirine sunar.
• Tesisler Mühendislik Müdürlü?ü ile birlikte planlanan Capex projeleri ve bütçelerinde aktif görev al?r, Capex proje toplant?lar?na kat?l?m sa?layarak iyile?tirme önerilerini sunar.
• Terminalde çal??an müteahhit personellerinin i?e giri? evraklar?n?n yasal mevzuata uygunlu?unu temin eder.
• Terminaldeki müteahhit personelinin sahada çal??ma izni verildikten sonra çal??mas? için sistem kurarak ve mütehhitlerde SEÇ fark?ndal???n? en üst sevide tutar.
• Çal??anlar?n?n her türlü e?itim ihtiyac?n? takip eder ve organize eder.
• Çal??ma ortam?n?n ve kendisinin ve çal??ma arkada?lar?n?n güvenli?i için i? güvenli?i kuralar?na uyar.
• Amirinin bilgisi ve onay? dahilinde kendisine verilen tüm görevleri, mesleki yeterlilik ve alm?? oldu?u e?itimler kapsam?nda teknik emniyet kurallar?na uyarak yerine getirir.

Acil Durum Yönetimi:
• Terminal bünyesindeki acil durum ve yang?n söndürme prosedürleri ile yang?n söndürme ekipmanlar?n?n kullan?m yöntemleri ve bak?m? konusunda detayl? bilgi sahibi olmak, gerçekle?tirilecek acil durum tatbikatlar?na kat?lmak/ organize etmek. Ekipmanlar?n periyodik bak?mlar?n? planlamakm?? oldu?u e?itimler kapsam?nda teknik emniyet kurallar?na uyarak yerine getirir.

Bak?m Faaliyetleri:
• Dolum adalar?n?n ve tanker ak???n?n her yönüyle sorunsuz i?leyi?inin devaml?l???n? sa?lamak,
• Tank sahas?, gemi tahmil/tahliye, blender, barç yükleme, boru ile ürün al?m?/pompaj?nda çal??an ekipmanlar?n sürekli çal???r durumda olmas?n? sa?lamak,
• Kara, deniz dolum sayaçlar?na ait otomasyon sistemlerinin çal??ma prensiplerine hakim olup herhangi bir ar?zi durumda h?zl? müdehalede bulunmak,
• Ulusal marker enjeksiyon operasyonlar?nda kullan?lan ekipman ve sistemlerin tamam?na hakim olmak periyodik bak?mlar?n? planlamak ve beklenmeyen bir ar?zi durumda h?zl?ca müdehale etmek,
• Dolum otomasyon sistemine hakim olmak periyodik bak?mlar?n? planlamak ve beklenmeyen bir ar?zi durumda h?zl?ca müdehale etmek,
• Terminalde kullan?lan ekipmanlar?n yedek parka stoklar?n?n takibini yapmak ve ihtiyaç halinde ekipmanlara müdehale sa?lamak,
• Bak?m yedek parka takibini yapmak.

Gümrük:
• Antrepo sayaç sistemine hakim olmak periyodik bak?mlar?n? planlamak ve beklenmeyen bir ar?zi durumda h?zl?ca müdehale etmek.

Mütahhit Yönetimi ve SEÇ-G:
• Müteahhit yönetiminde dikkatli olmak, i?in ve çal??ma ortam?n tehliklerini belirleyip, risk de?erlendirmesi yapmak. Riskli i?lerde tedbir almadan ve onay almadan i?e ba?lamamak/ba?latmamak.

Yasal Mevzuat
• Yasal mevzuat ?artlar?na harfiyen uymak. Döküntü, s?z?nt?, at?k vb çevre konular?nda sorumlu olmak. ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, vb. yönelik sistemlerin ?artlar?n? bak?m operasyonunlar?nda da titizlikle takip ve kay?tlar?n tutulmas?n? sa?lamak

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri
Mersin Akdeniz/Mersin Turkey
Mersin Terminal Bak?m Mühendisi Petrol Ofisi A.?. Mersin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Plumber in London London, England NW2 4JY GB
Plumber in London
London, England NW2 4JY GB
SEO Services in London London N1 7SR United Kingdom GB
SEO Services in London
London N1 7SR United Kingdom GB

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (174 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.