Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsAntakya JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Ana Kontrol Mühendisi Antakya

Antakya KüçüKDALYAN
2021-05-29 21:42:57
Ana Kontrol Mühendisi Antakya
GENEL N?TEL?KLER VE ?? TANIMI

Diler Holding A.?. bünyesinde faaliyet gösteren Atlas Enerji Üretim A.?’nin ?skenderun Sar?seki OSB’de bulunan 2x600 MW kurulu gücündeki kömür yak?tl? termik santraline a?a??daki niteliklere sahip “Ana Kontrol Mühendisi (Operasyon Mühendisi)” aray???m?z bulunmaktad?r;

Santralin, verimli ve sürekli üretimi için i?letme, üretim faaliyetlerinin yürütülmesi,
??letme faaliyetlerinin enerji, elektrik piyasas?, çevre ve i? güvenli?i mevzuatlar?na, sözle?melere ve ?irket iç prosedür/talimatlar?na göre yürütülmesinin sa?lanmas?
??letme ile ilgili periyodik ve durum bazl? veri giri?lerinin, kay?tlar?n?n ve raporlamalar?n eksiksiz ve zaman?nda yap?lmas?, yap?lmas?n?n sa?lanmas?,
??letme ile ilgili yönetim sistemleri uygulamalar?n?n ve süreçlerin eksiksiz, do?ru uygulanmas?n?n sa?lanmas?,
Ar?zi durumlarda, ar?za analizlerinin yap?lmas?, bak?m bölümleri ile ileti?imin ve koordinasyonun sa?lanmas?, i? emirlerinin haz?rlanmas?,
?? izni sisteminin ilgili prosedür ve... talimatlara göre eksiksiz yürütülmesinin sa?lanmas?
Kendisine ba?l? olacak vardiya ekibine liderlik edilmesi,
Personelin performanslar?n?n ve geli?imlerinin takibi, gerekti?inde s?n?f ve saha e?itimlerinin verilmesi,

GENEL N?TEL?KLER
• Üniversitelerin Mühendislik / Denizcilik fakültelerinin, Makine, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Enerji Sistemleri, Mekatronik, Kontrol ve Otomasyon, Gemi Makine ??letme, Nükleer Enerji v.b. mühendislik bölümlerinden mezun,
• Endüstriyel tesislerde, tercihen enerji santrallerinde 1-3 y?l aras?nda i?letme ve/veya bak?m tecrübesi olan
• Sorumluluk bilinci yüksek, ara?t?rma ve ö?renmeye istekli, disiplinli, proaktif ve sonuç odakl? yakla??ma sahip
• Organizasyon, ekip yönetimi, etkin ileti?im, analitik dü?ünme, raporlama, analiz etme ve problem çözme becerilerine sahip,
• Ms Office programlar?n? iyi düzeyde kullanabilen,
• ?yi derecede ?ngilizce bilen
• Sürekli vardiyal? çal??abilecek
• ?skenderun/HATAY bölgesinde ikamet eden/edebilecek
• Askerli?ini yapm?? (Bay adaylar için
Antakya Küçükdalyan Antakya/Hatay
Ana Kontrol Mühendisi Antakya ATLAS ENERJ? ÜRET?M A.? Antakya
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.