Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsWolsztyn JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Elektryk Wolsztyn

Wolsztyn
2021-09-15 01:15:07
Elektryk Wolsztyn
Foreign Personnel Service sp. z o.o. jest wiod?ca polsk? agencj? rekrutacyjn?, która specjalizuje si? w pozyskiwaniu pracowników z Polski oraz krajów wschodniej Europy oraz Azji. FPS rekrutuje masowo personel linii monta?owych oraz specjalistów ?redniego szczebla (m.in. operatorzy maszyn, wózków wid?owych, brygadzi?ci) do pracy w przedsi?biorstwach z bran?y produkcyjnej (m.in. AGD, automotive, elektronika), a tak?e przetwórczej, logistycznej i wielu innych. Klientami FPS s? najwi?ksze polskie zak?ady pracy, dzi?ki czemu spó?ka dysponuje szerokim do?wiadczeniem rekrutacyjnym i operacyjnym.

Oferujemy elastyczne rozwi?zania HR dla biznesu - prac? tymczasow?, outsourcing personalny oraz us?ugi rekrutacji sta?ych. Obecnie dla Klienta, poszukujemy osób zainteresowanych podj?ciem pracy na stanowisku

Elektryk

Lokalizacja: Powodowo

W Ramach Zajmowanego Stanowiska, B?dziesz Odpowiedzialny Za
• Obs?uga i naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja linii produkcyjnych,
• Usuwanie awarii... maszyn i urz?dze? produkcyjnych,
• Analizowanie przyczyn usterek,
• Monta? nowych instalacji si?owych, o?wietleniowych, sterowniczych,
• Monta? nowych urz?dze? elektrycznych, dobór zabezpiecze?, pod??czanie szaf sterowniczych,
• Prace remontowo-konserwacyjne instalacji elektrycznych.

Zwrócimy Szczególn? Uwag? Na Poni?sze Aspekty
• Wykszta?cenie ?rednie zawodowe o kierunku elektrycznym / elektronicznym / automatyki,
• Do?wiadczenie zawodowe min. 3 lata w zak?adzie produkcyjnym,
• Uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji min. 1kV,
• Znajomo?? uk?adów sterowania,
• Umiej?tno?? czytania schematów elektrycznych,
• Umiej?tno?? pos?ugiwania si? urz?dzeniami pomiarowymi,
• Umiej?tno?? analizowania przyczyn usterek i zapobieganie im,
• Umiej?tno?? pracy w zespole, dobra organizacja pracy, dok?adno??,
• Mile widziana znajomo?? zagadnie? pneumatyki, hydrauliki, i mechaniki,
• Mile widziana znajomo?? sterowników PLC,
• Mile widziana znajomo?? j.ukrai?skiego/rosyjskiego.

W Ramach Wspó?pracy Oferujemy
• Stabiln? prac? w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku materia?ów budowlanych,
• Zatrudnienie prowadzone na podstawie umowy o prac? u docelowego Pracodawcy,
• Atrakcyjne wynagrodzenie uzale?nione od posiadanych kwalifikacji (4500-5500z?/ brutto),
• Benefity, np.: opieka medyczna ENEL-MED, karta Multisport.
• Prac? z nowoczesnym ?rodowisku technicznym,
• Prac? w systemie zmianowym w trybie czterobrygadowym.

Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu telefonicznego: 576 877 775.

Klikaj?c w przycisk „Aplikuj", „Aplikuj teraz" lub w inny sposób wysy?aj?c zg?oszenie rekrutacyjne do Foreign Personnel Service sp. z o.o. z siedzib? w ?odzi (90-227), ul. Wierzbowa 21/1, zgadzasz si? na przetwarzanie przez Pracodawc?/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zg?oszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w og?oszeniu. Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Foreign Personnel Service sp. z o.o. z siedzib? w ?odzi. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mo?na skontaktowa? u?ywaj?c adresu: rodo[at]fps-work.pl. Dane osobowe b?d? przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 22¹
• 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporz?dzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporz?dzenia RODO w ramach realizacji obowi?zku prawnego ci???cego na administratorze danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzi?cia udzia?u w rekrutacji. Czas przechowywania danych: powierzone dane osobowe b?d? przechowywane do czasu prowadzonej rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmuj?ce si? rekrutacj? i kadra decyduj?ca o zatrudnieniu. Przys?uguj?ce prawa: prawo do ??dania od administratora dost?pu do danych osobowych dotycz?cych swojej osoby, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania, a tak?e prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Wolsztyn Poland
Elektryk Wolsztyn FPS Wolsztyn
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Advertise here

Terratest Geotehnic București ID RO
Terratest Geotehnic
București ID RO
Kávégép szerviz Budapest HU
Kávégép szerviz
Budapest HU
Botez la cheie! Bucuresti NM RO
Botez la cheie!
Bucuresti NM RO

Nude Massage In Paris Kuala lumpur FL AT
Nude Massage In Paris
Kuala lumpur FL AT
Ueephone Co. Ltd 4621 Sipbachzell AT
Ueephone Co. Ltd
4621 Sipbachzell AT
Ueephone Co. Ltd 4621 Sipbachzell AT
Ueephone Co. Ltd
4621 Sipbachzell AT

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (178 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (177 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.