Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsWolsztyn JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Pracownik Restauracji Wolsztyn

2021-09-15 01:15:07
Pracownik Restauracji Wolsztyn
Opis stanowiska:
• * przygotowywanie produktów (kanapek, sa?atek, napojów, deserów) oraz obs?uga urz?dze?
• prace magazynowe, uzupe?nianie zapasów
• sprzeda? produktów, obs?uga kasy fiskalnej, kompletowanie i wydawanie zamówie?
• prace porz?dkowe w sali, kuchni i terenie wokó? restauracji

Wymagania:
• * otwarto?ci i pozytywnego nastawienia do pracy i go?ci restauracji
• nie wymagamy do?wiadczenia w gastronomii - na pocz?tku pracy zapewniamy wprowadzenie i wszystkie niezb?dne szkolenia, ale je?li ju? masz na koncie prac? w bran?y - tym lepiej
• ksi??eczki sanitarno-epidemiologicznej (je?li jej nie masz, McDonald’s j? sfinansuje)
• zapraszamy równie? osoby z niepe?nosprawno?ci?

Oferujemy:
• * NOW? WY?SZA STAWK? ZA PRAC? - 17,30 z?/h brutto
• STAWK? WY?SZ? O 20% podczas pracy w godzinach nocnych
• dodatek za prac? w niedziel? i ?wi?ta 25% wi?cej
• kart? uprawniaj?c? do korzystania ze zni?ek w naszych restauracjach i zni?ki na posi?ki dla pracowników
• mo?liwo?? pracy w pe?nym i... niepe?nym wymiarze czasu pracy
• stabilne zatrudnienie dla osób w ró?nym wieku i z ró?nym do?wiadczeniem czy wykszta?ceniem
• mo?liwo?? zdobywania i rozwijania do?wiadczenia na ró?nych etapach ?ycia zawodowego
• realne mo?liwo?ci awansu i rozwoju kompetencji
• uczciwe warunki (wszyscy nasi pracownicy s? zatrudnieni w oparciu o umow? o prac?, zawsze terminowo wyp?acamy wynagrodzenia)
• elastyczny grafik i mo?liwo?? pogodzenia pracy z ?yciem rodzinnym, pasjami, studiami itp.
• prac? w miejscu, w którym ceni si? atmosfer? i wzajemne relacje

Forma kontaktu:

https://www.praca.pl/pracownik-restauracji_5353802.html
Wolsztyn Poland
Pracownik Restauracji Wolsztyn McDonald's Polska Sp. z o.o. Wolsztyn
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (178 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (177 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.