Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsMielec JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Przedstawiciel Handlowy Rynek Agro / Construction Mielec

2021-09-15 00:00:16
Przedstawiciel handlowy rynek Agro / Construction Mielec
Przedstawiciel handlowy rynek Agro / ConstructionMiejsce pracy: MielecTwój zakres obowi?zkówAktywne pozyskiwanie nowych Klientów i rozwijanie d?ugofalowej wspó?pracyObs?uga klienta w zakresie sprzeda?y cz??ci i akcesoriów do pojazdów rolniczych i maszyn budowlanych.Monitoring i analiza rynku pod k?tem szans sprzeda?owychPrzygotowywanie ofert handlowychBudowanie relacji z klientami opartych o partnersk? wspó?prac?Raportowanie pracy w CRMKreowanie dobrego wizerunku firmyNasze wymaganiaDo?wiadczenie w pracy na podobnym stanowiskuZnajomo?? lokalnego rynku Agro/ConstructionZnajomo?? budowy pojazdów rolniczych i maszyn budowlanychPodstawowa znajomo?? ?rodowiska MS Office, Windows, przegl?darki internetowejPrawo jazdy kategorii BTo oferujemyStabilne warunki zatrudnieniaWynagrodzenie: podstawa + premia uzale?niona od wynikówNiezb?dne narz?dzia do pracyCiekawe wyzwania, mo?liwo?ci wszechstronnego rozwoju zawodowegoSzkolenia podnosz?ce kwalifikacjeBenefityprywatna opieka medycznadofinansowanie... nauki j?zykówdofinansowanie szkole? i kursówmo?liwo?? pracy zdalnejelastyczny czas pracyzni?ki na firmowe produkty i us?ugispotkania integracyjnes?u?bowy telefon do u?ytku prywatnegorycza?t na paliwododatkowe ?wiadczenia socjalnedofinansowanie wypoczynkudofinansowanie wakacji dziecipaczki ?wi?teczneGrupa Kapita?owa Inter CarsInter Cars S.A. jest najwi?kszym dystrybutorem cz??ci zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ci??arowych w Europie ?rodkowo - Wschodniej. Firma istnieje od 1990 roku, a od maja 2004 r. spó?ka jest notowana na Gie?dzie Papierów Warto?ciowych w Warszawie. Aktualnie ma swoje oddzia?y w 17 europejskich krajach i nadal dynamicznie si? rozwija.Jeste?my firm? stabiln?, ambitn? a zarazem innowacyjn?. Wa?ne jest dla nas budowanie lojalno?ci klientów, d?ugoterminowych relacji oraz optymalizacja istniej?cych procesów. Inwestujemy w rozwój tak, aby dostarcza? innowacyjne i kompleksowe rozwi?zania ?dla warsztatów oraz kierowców. Oferujemy bezpieczn? i przewidywaln? wspó?prac?, ?wspólny rozwój.Budujemy ?rodowisko ludzi zmotywowanych, firmy przyjaznej pracownikom, partnerom biznesowym, gdzie ludzie s? zaanga?owani i dbaj? o firm? jak o swoj?. Chcemy by? w top firm, w których ludzie chc? pracowa?.?Celem strategicznym Inter Cars SA jest pozycja w top 3 firm niezale?nego rynku cz??ci w Europie.Nasz zespó?:W ofercie spó?ki znajduj? si? cz??ci zamiennych do samochodów osobowych i ci??arowych, motocykli, naczep, przyczep, autobusów oraz cz??ci zamiennych i akcesoriów do traktorów, maszyn rolniczych i budowlanych.Chcesz z nami rozwija? sprzeda? na Rynku Agro i Construction w zakresie sprzeda?y cz??ci i akcesoriów do pojazdów rolniczych? do??cz do nas Poszukujemy kandydata do pracy w regionach: Podkarpackie i Ma?opolskieNa aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyra?am zgod? na przetwarzanie przez Inter Cars S.A. z siedzib? w Warszawie moich danych osobowych dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), tj. z dnia 26.06.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.))."Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsi?ska 64, 02-903 Warszawa. Administrator wyznaczy? Inspektora Ochrony Danych - pe?ne dane kontaktowe do Administratora Danych znajduj? si? w formularzu aplikacyjnym. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzi?cia udzia?u w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemo?liwi wzi?cie w nim udzia?u
Mielec Poland
Przedstawiciel handlowy rynek Agro / Construction Mielec Grupa Kapita?owa Inter Cars Mielec
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (178 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (177 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.