Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKoszalin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Specjalista Dzia?u Koordynacji W Niemczech Koszalin

Koszalin
2021-05-29 19:46:01
Specjalista dzia?u koordynacji w Niemczech Koszalin
Twoje zadania
• Koordynacja specjalistycznych dzia?ów w naszym oddziale w Polsce i kierownictwem w centrali firmy
• Wsparcie bie??cych inwestycji i projektów w Polsce
• Wsparcie i choaching wspó?pracowników przy wdra?aniu nowych rozwi?za? i optymalizacji
• Monitorowanie terminów, controlling
• Sprawdzanie umów (np. umowy najmu, kupna – sprzeda?y, umowy z us?ugodawcami)
• Kontrola procesów pracy mi?dzywydzia?owych
• Raportowanie do kierownictwa oraz tworzenie i cena benchmarków
• Przygotowywanie posiedze? z kierownictwem

Twój profil
• Uko?czone studia, np. zarz?dzanie biznesem, stosunki mi?dzynarodowe, komunikacja mi?dzykulturowa lub porównywalne
• Analityczny i uporz?dkowany sposób pracy, umiej?tno?? szybkiego uczenia si?
• Umiej?tno?? dobrej komunikacji
• Asertywno?? i elastyczno??
• Zaanga?owanie i proaktywo??
• Gotowo?? do odbywanie podró?y s?u?bowych do Polski
• Znajomo?? zagadnie? technicznych b?dzie dodatkowym atutem
• Dobra (komunikatywna) znajomo?? j. niemieckiego i j... polskiego
• Dobra znajomo?? MS Office (w szczególno?ci Excel
Koszalin Poland
Specjalista dzia?u koordynacji w Niemczech Koszalin Saller GmbH Koszalin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.