Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKoszalin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Doradca Techniczny Ds. Oprogramowania Koszalin

2021-05-29 19:46:01
Doradca techniczny ds. oprogramowania Koszalin
OFERUJEMY PRAC? W BIURZE (siedziba firmy w Koszalinie), ZDALNIE ORAZ W MODELU HYBRYDOWYM.

Szukamy do wspó?pracy m?odszego doradcy, który do??czy do naszego zespo?u wsparcia technicznego.

Je?li szybko identyfikujesz problemy i znajdujesz optymalne rozwi?zania – sprawd?, czy nie szukamy Ciebie.

Je?eli jeste? osob? zmotywowan?, zaanga?owan?, lubisz wyzwania i cenisz zgrany zespó? – Twoje miejsce jest w?ród nas.

Co trzeba robi??

Obs?ugiwa? pierwsz? lini? wsparcia technicznego

B?dziesz odpowiedzialny za wsparcie klientów w zakresie obs?ugi programu

Analizowa? zg?aszane problemy tak?e we wspó?pracy z dzia?em rozwoju

Szybko identyfikujesz problemy i znajdujesz skuteczne rozwi?zania

Przygotowywa? raporty dotycz?ce obs?ugiwanych zg?osze?

Pomo?e nam to wykry? najcz??ciej wyst?puj?ce problemy i je wyeliminowa?

Wspiera? proces wdro?enia oprogramowania u klientów

Chcemy, aby nasze systemy by?y dostosowane do potrzeb i wymaga? klientów

Ró?norodno?? wykonywanych zada? i codzienne... wyzwania powoduj?, ?e rzadko wykonujemy powtarzalne zadania.

Czego oczekujemy?

Nie wymagamy do?wiadczenia, zapewniamy wdro?enie na tym stanowisku

Liczymy na Twoj? otwarto?? na wiedz? i pozyskiwanie umiej?tno?ci

Umiej?tno?ci organizacji pracy i samodzielno?ci w wykonywaniu zada?

Chcemy by? pewni, ?e w pe?ni zrealizujesz powierzone Tobie zadania

Rozwini?tych zdolno?ci komunikacyjnych

Twoje umiej?tno?ci u?atwi? porozumienie si? z klientem

Zorientowania na szukanie rozwi?za?

Je?li na co dzie? wykazujesz si? dociekliwo?ci? i analitycznym podej?ciem – to szukamy w?a?nie Ciebie

Umiej?tno?ci pracy zespo?owej

Wspó?pracuj z zespo?em, aby wspólnie osi?ga? wyznaczone cele

Je?eli chcesz rozwija? swoje umiej?tno?ci w obszarze IT ( m.in. wsparcia technicznego, wdra?ania oprogramowania, testowania ) to ta oferta jest stworzona dla Ciebie.

Co jest mile widziane?

Zainteresowanie bran?? motoryzacj?

Twoja pasja mo?e pomóc przy codziennych zadaniach

Do?wiadczenie w obs?udze systemów klasy ERP

Wiedza, która pozwoli sprawnie rozwi?zywa? powsta?e problemy lub awarie

Do?wiadczenie jako doradca wsparcia technicznego

Podziel si? z nami swoim do?wiadczeniem

Podstawowej znajomo?ci tematyki dotycz?cej sprzeda?y i obs?ugi magazynu

Dodatkowy plus, je?li te zagadnienia nie s? Ci obce

Znajomo?? MS SQL Server / Firebird

Te i inne technologie mog? Ci tylko pomóc w codziennej pracy

Aplikuj bezpo?rednio przez formularz: https://kariera.integra.com.pl/oferty-pracy/doradca-techniczny-ds-oprogramowania
Koszalin Poland (+1 other)
Doradca techniczny ds. oprogramowania Koszalin Integra Software Sp. z o.o. Koszalin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.