Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKoszalin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Specjalista Ds. BHP Koszalin

2021-05-29 19:46:01
Specjalista ds. BHP Koszalin
Masz tzw. trzecie oko i zmys? BHP-owca? Le?y Ci na sercu kwestia BHP, ergonomii miejsca pracy i ochrona ?rodowiska? Aplikuj ju? dzi? - praca od zaraz!

Dla firmy produkcyjnej z bran?y FMCG pilnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. BHP
Miejsce pracy: Koszalin (okolice)

Kluczowe Zadania
• samodzielne pe?nienie obowi?zków s?u?by BHP wynikaj?cych z rozporz?dzenia Rady Ministrów
• uporz?dkowanie ca?o?ci dokumentacji w zakresie BHP: szkoleniowa, wypadkowa, instrukcje stanowiskowe, procedury COVID-19
• opracowanie i wdro?enie instrukcji stanowiskowych, przeszkolenie pracowników w tym zakresie
• tworzenie i wdra?anie procedur, instrukcji oraz standardów post?powa? w zakresie BHP i p.po?.
• kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP
• prowadzenie szkole? wst?pnych i okresowych na wszystkich stanowiskach pracy (produkcja, magazyn, biuro)
• kontrola wa?no?ci szkole? BHP
• ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
• ustalanie okoliczno?ci i przyczyn... powstawania wypadków w pracy, prowadzenie dokumentacji powypadkowej
• dobór ?rodków ochrony indywidualnej
• pomiary ?rodowiska pracy
• wspó?praca z pozosta?ymi dzia?ami w firmie w zakresie BHP
• reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli organów nadzoru: PIP, Stra? Po?arna etc.
• dba?o?? o wysoki poziom ochrony p.po?., wspó?praca ze Stra?? Po?arn? oraz firm? zewn?trzn? w zakresie p.po?.
• budowanie kultury BHP, podnoszenie ?wiadomo?ci w zakresie bezpiecze?stwa w celu minimalizacji wypadków w zak?adzie
• bie??ce monitorowanie procedur i obostrze? w zakresie COVID-19, rekomendowanie rozwi?za? Dyrekcji i Zarz?dowi
Oczekiwania wobec Kandydatów:
• min. 3-letnie do?wiadczenie na samodzielnym stanowisku s?u?b BHP w firmie produkcyjnej
• mile widziane do?wiadczenie w bran?y spo?ywczej lub pokrewnych FMCG
• wykszta?cenie wy?sze kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie BHP
• kwalifikacje zawodowe do pe?nienia obowi?zków Specjalisty ds. BHP
• bardzo dobra znajomo?? przepisów BHP i p.po?.
• mile widziana wiedza w zakresie ochrony ?rodowiska
• do?wiadczenie w prowadzeniu post?powa? powypadkowych
• podstawowa znajomo?? prawa pracy
• aktualna wiedza w zakresie przeciwdzia?ania rozprzestrzenianiu si? epidemii w zak?adzie
• znajomo?? obs?ugi pakietu MS Office
• pozytywna i otwarta postawa, niekonfliktowa natura
• jasna komunikacja, umiej?tno?? wspó?pracy
• dobra organizacja pracy w?asnej, ?ad i porz?dek w pracy
• prawo jazdy kat. B (czynne)
Oferujemy:
• sta??, stacjonarn? prac? w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• umow? o prac?, pe?en etat (7:00/8:00 - 15:00/16:00)
• odpowiedni do stanowiska poziom wynagrodzenia
• narz?dzia pracy: telefon, laptop
• przyjazn? atmosfer? pracy w dynamicznie rozwijaj?cej si? firmie
CV prosimy przes?a? na adres e-mail: [email protected]

Prosimy o dopisanie numeru referencyjnego KH18/20JB w tytule e-maila.

Dane Kontaktowe

Recruitment Solutions
Krystyna Ho?oga
ul. Stanis?awa Leszczy?skiego 4 lok. 29
50-078 Wroc?aw
tel. click apply
Agencja doradztwa personalnego nr 2505.

Prosimy o Umieszczenie w CV Nast?puj?cej Klauzuli

Wyra?am zgod? na przetwarzanie przez „Recruitment Solutions” Krystyna Ho?oga moich danych osobowych, zawartych w CV lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu tej oraz przysz?ych rekrutacji, zgodnie z art. 6.1.a Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest „Recruitment Solutions” Krystyna Ho?oga z siedzib? przy ul. Stanis?awa Leszczy?skiego 4 lok. 29, 50-078 we Wroc?awiu.

Przedmiotowe dane osobowe s? zbierane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, ich podanie jest dobrowolne, ale niezb?dne do realizacji niniejszego celu. Ka?da osoba ma prawo dost?pu do tre?ci swoich danych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane osobowe mog? by? udost?pnione na rzecz potencjalnych pracodawców oraz mog? by? przekazane podmiotom upowa?nionym na podstawie przepisów prawa.

Przedmiotowe dane osobowe b?d? przechowywane przez okres 5 lat od daty ich wprowadzenia do bazy lub od daty ostatniego kontaktu z kandydatem, w zale?no?ci od tego, która data jest pó?niejsza.

Wyra?ona zgoda mo?e by? wycofana w dowolnym momencie
Koszalin Poland
Specjalista ds. BHP Koszalin Recruitment Solutions Koszalin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Advertise here

Ueephone Co. Ltd 4621 Sipbachzell AT
Ueephone Co. Ltd
4621 Sipbachzell AT
Produse HoReCa! Bucuresti ID RO
Produse HoReCa!
Bucuresti ID RO

Termoizolatii cu Conduraru Bucuresti AZ RO
Termoizolatii cu Conduraru
Bucuresti AZ RO
Expertii in fundatii! Bucuresti NE RO
Expertii in fundatii!
Bucuresti NE RO

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.