Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKoszalin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Junior E-commerce Specialist With Czech (praca Zdalna) Koszalin

2021-05-29 19:46:01
Junior E-commerce Specialist with Czech (praca zdalna) Koszalin
LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsi?biorstwa w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarz?dzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje si? w rekrutacjach sta?ych na stanowiska ?redniego i wy?szego szczebla oraz outsourcingu white-collar. Skutecznie realizuje zlecenia, pracuj?c w oparciu o autorsk? metodologi? ASSET®, która porz?dkuje dzia?ania rekruterów i zwi?ksza ich efektywno??. Posiadamy biura w Gda?sku, Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu oraz we Wroc?awiu. Professional nale?y do LeasingTeam Group - najwi?kszej w kraju grupy spó?ek doradztwa personalnego wy??cznie z polskim kapita?em, która od 15 lat skutecznie ??czy kandydatów i pracodawców, ?wiadcz?c im kompleksowy zakres us?ug HR.

Aktualnie dla jednego z naszych klientów poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Junior E-commerce Specialist with Czech (praca zdalna)

0040592

Zakres Obowi?zków
• T?umaczenie opisów produktów i krótkich tekstów z j?zyka polskiego na j?zyk czeski.
• Sprawdzanie... poprawno?ci tre?ci w j. czeskim.
• Wspó?tworzenie s?ownika, u?atwiaj?cego codzienn? prac?.
• Praca z nowoczesnym systemami e-commerce m.in. tworzenie raportów, ustawianie cen produktów, wgrywanie danych do systemu.

Oczekiwania
• Doskona?a znajomo?? j?zyka czeskiego (gramatyki i stylistyki) - najch?tniej native.
• Podstawowa znajomo?? j. polskiego lub otwarto?? na nauk?.
• Komunikatywna znajomo?? j. angielskiego.
• Otwarto??.
• Pozytywne nastawienie.
• Elastyczno??.

Oferta
• Umowa o prac? na czas nieokre?lony po 3-miesi?cznym okresie próbnym.
• Mo?liwo?? pracy zdalnej.
• Praca na pe?en etat w godzinach 8-16, 9-17 lub 10-18.
• Benefity (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie karty sportowej, ubezpieczenie na ?ycie, zni?ki na produkty firmowe, bud?et integracyjny).

Zgodnie z obowi?zuj?cym prawem LeasingTeam Professional nie pobiera op?at od kandydatów za udzia? w procesach rekrutacyjnych. Uprzejmie informujemy, ?e skontaktujemy si? jedynie z wybranymi Kandydatami.

Agencja zatrudnienia - nr certyfikatu 16 570
Koszalin Poland
Junior E-commerce Specialist with Czech (praca zdalna) Koszalin LeasingTeam Group Koszalin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Echipa de constructii! Bucuresti DE RO
Echipa de constructii!
Bucuresti DE RO
Saloane pentru botez Bucuresti HI RO
Saloane pentru botez
Bucuresti HI RO

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.