Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKoszalin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Referendarz - Koszalin

referendarz - Koszalin
Czym b?dziesz si? zajmowa? Osoba na tym stanowisku:
• Przygotowuje próbki ?rodowiskowe i wykonuje analizy fizyko-chemiczne.
• Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynno?ci i bada?.
• Obs?uguje urz?dzenia laboratoryjne powi?zane z wykonywanymi badaniami.
• Zg?asza spostrze?enia i niezgodno?ci w zakresie wykonywanych zada?.
• Przygotowuje zapotrzebowania na odczynniki, materia?y pomocnicze i us?ugi.
• Uczestniczy w badaniach bieg?o?ci i porównaniach mi?dzylaboratoryjnych, a tak?e audytach wewn?trznych i zewn?trznych. Kogo poszukujemy Potrzebne ci b?d? (wymagania niezb?dne)
• Wykszta?cenie: wy?sze
• Znajomo?? ustawy o Inspekcji Ochrony ?rodowiska
• Znajomo?? obowi?zuj?cych rozporz?dze?, norm dotycz?cych metod bada? fizykochemicznych
• Znajomo?? normy PN-EN ISO/IEC 17025
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pe?ni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy?lne przest?pstwo lub umy?lne przest?pstwo skarbowe Dodatkowym atutem b?dzie (wymagania dodatkowe)
•... Wykszta?cenie: wy?sze chemia, ochrona ?rodowiska, technologia chemiczna, in?ynieria chemiczna lub pokrewne,
• Przeszkolenie z zakresu metrologii, metod bada?,
• Posiadanie uprawnie? audytora wewn?trznego w laboratorium badawczym wg: PN-EN ISO/IEC 17025
• Znajomo?? j?zyka angielskiego na poziomie A2. Co oferujemy
• Ruchomy czas pracy
• Karty sportowe lub dofinansowanie zaj?? sportowo-rekreacyjnych
• Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
• Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników Dost?pno??
• Nasz urz?d jest pracodawc? równych szans. Aplikacje rozwa?ane s? z równ? uwag? bez wzgl?du na p?e?, wiek, niepe?nosprawno??, ras?, narodowo??, przekonania polityczne, przynale?no?? zwi?zkow?, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj? seksualn? czy te? jak?kolwiek inn? cech? prawnie chronion?.
• Jako osoba z niepe?nosprawno?ci? mo?esz skorzysta? z pierwsze?stwa w zatrudnieniu – z?ó? wówczas kopi? dokumentu potwierdzaj?cego niepe?nosprawno??. W miesi?cu poprzedzaj?cym dat? upublicznienia og?oszenia wska?nik zatrudnienia osób niepe?nosprawnych w urz?dzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych, by? mniejszy ni? 6%. Warunki pracy
Warunki dotycz?ce charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zada?
• praca w siedzibie urz?du,
• wyjazdy s?u?bowe,
• nietypowe godziny pracy,
• praca wymagaj?ca szczególnych w?a?ciwo?ci psychofizycznych, dobrej komunikatywno?ci oraz sprawno?ci ruchowej,
• stanowisko wymaga odporno?ci na stres,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• stanowisko pracy znajduje si? na pierwszym pi?trze budynku, w budynku brak windy, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urz?dzenia higieniczno – sanitarne na ka?dej kondygnacji,
• stanowisko pracy wyposa?one jest w monitor ekranowy, komputer, drukark? sieciow?, telefon
Koszalin Poland (+1 other)
Referendarz - Koszalin G?ówny Inspektorat Ochrony ?rodowiska w Warszawie Koszalin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Cele mai gustoase muraturi! Stefanesti AR RO
Cele mai gustoase muraturi!
Stefanesti AR RO

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.