Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKoszalin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Starszy Inspektor Koszalin

2021-05-29 19:46:01
starszy inspektor Koszalin
Czym b?dziesz si? zajmowa? Osoba na tym stanowisku:
• wykonuje czynno?ci zwi?zane z rejestracj? osób poszukiwanych przez organ Policji,
• prowadzi czynno?ci biurowe zwi?zane z weryfikacj? i uzupe?nieniem dokumentacji
• prowadzenie dzienników spraw poszukiwawczych w formie papierowej i elektroniczjen
• przygorowuje materia?y spraw poszukiwawczych do archiwizacji Kogo poszukujemy Potrzebne ci b?d? (wymagania niezb?dne)
• Wykszta?cenie: ?rednie
• Sta? pracy w jednostkach administracji publicznej
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pe?ni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy?lne przest?pstwo lub umy?lne przest?pstwo skarbowe Co oferujemy
• Mo?liwo?? wyj?cia w celu za?atwienia wa?nej sprawy
• Miejsce do ?wicze? lub zaj?cia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
• Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urz?du
• Miejsce parkingowe na terenie urz?du
• Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadaj?cych dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do... terminów wakacji, ferii i przerw ?wi?tecznych
• Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
• Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników Dost?pno??
• Nasz urz?d jest pracodawc? równych szans. Aplikacje rozwa?ane s? z równ? uwag? bez wzgl?du na p?e?, wiek, niepe?nosprawno??, ras?, narodowo??, przekonania polityczne, przynale?no?? zwi?zkow?, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj? seksualn? czy te? jak?kolwiek inn? cech? prawnie chronion?.
• Jako osoba z niepe?nosprawno?ci? mo?esz skorzysta? z pierwsze?stwa w zatrudnieniu – z?ó? wówczas kopi? dokumentu potwierdzaj?cego niepe?nosprawno??. W miesi?cu poprzedzaj?cym dat? upublicznienia og?oszenia wska?nik zatrudnienia osób niepe?nosprawnych w urz?dzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych, by? mniejszy ni? 6%. Warunki pracy
• praca administracyjno - biurowa,
• obs?uga komputera powy?ej 4 godzin dziennie
Koszalin Poland
Starszy inspektor Koszalin Komenda Miejska Policji w Koszalinie Koszalin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.