Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKoszalin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Doradca Klienta - Koszalin (73964)

2021-05-29 19:46:01
Doradca Klienta - Koszalin (73964)
Oferujemy Ci miejsce, w którym b?dziesz:
• wspiera? klientów w wyborze najlepszych produktów i us?ug bankowych
• budowa? d?ugotrwa?e relacje z klientami Banku i pozyskiwa? nowych
• zapewnia? klientom profesjonaln? obs?ug? z wykorzystaniem najnowocze?niejszych narz?dzi i technologii
• sprawdza? si? w realizacji indywidualnych i zespo?owych zada? sprzeda?owych
• wykorzystywa? umiej?tno?? obs?ugi transakcji gotówkowych i bezgotówkowych

Do??cz do nas, je?eli:
• masz do?wiadczenie w sprzeda?y i/lub obs?udze klienta, najch?tniej w bran?y finansowej
• cechuje Ci? przedsi?biorczo?? i aktywno?? oraz umiej?tno?? budowania profesjonalnych relacji z klientami
• jeste? otwarty/a na zmiany i konsekwentny/a w dzia?aniu i chcesz si? rozwija?
• wa?na jest dla Ciebie: aktywna wspó?praca, wspieranie innych, mówienie wprost, s?uchanie z uwag?, szacunek, dotrzymywanie obietnic, anga?owanie si? w zmiany i praca z pasj?

Mamy dla Ciebie równie?:
• zatrudnienie na podstawie umowy o prac?
• wewn?trzne... programy rozwojowe umo?liwiaj?ce doskonalenie kompetencji zawodowych
• udzia? w ciekawych, strategicznych projektach
• zgrany zespó? i przyjazn? atmosfer?
• atrakcyjny system motywacyjny
• bogat? ofert? benefitu samochodowego
• po?yczki na cele mieszkaniowe
• ofert? produktow? banku na atrakcyjnych warunkach
• prywatn? opiek? zdrowotn?
• mo?liwo?? wyboru spo?ród bogatej oferty ?wiadcze? pozap?acowych w ramach systemu kafeteryjnego
• ciekawe akcje w ramach programu propaguj?cego zdrowy styl ?ycia "BeHealthy"
• dofinansowanie do "Rajdu Bankowca" - wyjazdu jedynego w swoim rodzaju
• prac? i mo?liwo?? wymiany do?wiadcze? w mi?dzynarodowym ?rodowisku grupy Santander

Nasza oferta benefitowa zawiera równie? rozwi?zania dla osób z niepe?nosprawno?ci?.

Jeste?my otwarci na zatrudnienie osób z niepe?nosprawno?ci?
Koszalin Poland (+1 other)
Doradca Klienta - Koszalin (73964) Santander Bank Polska SA Koszalin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Ueephone Co. Ltd 4621 Sipbachzell AT
Ueephone Co. Ltd
4621 Sipbachzell AT
Nude Massage In Paris Kuala lumpur FL AT
Nude Massage In Paris
Kuala lumpur FL AT

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.