Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKoszalin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Trener/Psycholog/Pedagog/Nauczyciel Koszalin

2021-05-29 19:46:01
Trener/Psycholog/Pedagog/Nauczyciel Koszalin
Opis Oferty Pracy

Dzie? dobry,
poszukujemy trenera do realizacji warsztatów stacjonarnych dla uczniów w miejscowo?ci Koszalin w terminie 31 maja w godzinach 8:00-15:20.

8:00-8:45 - klasa 2b - Przeciwdzia?anie przemocy
8:55-9:40 - klasa 7d - Autoagresja
9:50-10:35 - klasa 6c - Ochrona zdrowia psychicznego
10:45-11:30 - klasa 7e - Ochrona zdrowia psychicznego
11:45-12:30 - klasa 7a - Autoagresja
12:45-13:30 - klasa 7f - Ochrona zdrowia psychicznego
13:40-14:25 - klasa 7b - Ochrona zdrowia psychicznego
14:35-15:20 - klasa 6g - Ochrona zdrowia psychicznego

Udost?pniamy materia?y do zaj??.

Stawka: 50 z? brutto za godzin? dydaktyczn? + zwrot kosztów dojazdu 0,50 gr za kilometr.

Jest to ?wietna opcja na dodatkowy zarobek. Za rzetelne wykonanie mo?liwa d?u?sza wspó?praca. Zapraszamy do kontaktu!

Administratorem danych osobowych jest Firma MCP Kraków ul. Zakopia?ska 58 adres e-mail: Aplikuj
Dane osobowe przetwarzamy wy??cznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy... oraz do celów przysz?ych rekrutacji, je?li wyrazi?e? stosown? zgod? w tre?ci swojej aplikacji. Mo?emy przetwarza? dane osobowe tak?e w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, je?eli roszczenia dotycz? prowadzonej przez nas rekrutacji do 3 lat od ich otrzymania.
Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegó?owych (wed?ug wymogów og?oszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzi?cia udzia?u w rekrutacji.
Pozosta?e dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyra?onej poprzez przes?anie CV. Podanie dobrowolnych danych nie ma wp?ywu na mo?liwo?? udzia?u w rekrutacji. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w og?oszeniu przez okres 3 miesi?cy od zako?czenia procesu rekrutacji / przez okres 1 roku od momentu otrzymania aplikacji.
W ka?dym czasie mo?na cofn?? zgod?, kontaktuj?c si? z nami pod adresem e-mail Aplikuj Cofni?cie zgody pozostaje bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem.
Istnieje prawo dost?pu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, ??dania ich usuni?cia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyra?ono zgod?) do innego administratora danych.
Istnieje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych
Koszalin Poland
Trener/Psycholog/Pedagog/Nauczyciel Koszalin Ma?opolskie Centrum Profilaktyki Koszalin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Advertise here

Ueephone Co. Ltd 4621 Sipbachzell AT
Ueephone Co. Ltd
4621 Sipbachzell AT

Ueephone Co. Ltd 4621 Sipbachzell AT
Ueephone Co. Ltd
4621 Sipbachzell AT
Termoizolatii cu Conduraru Bucuresti AZ RO
Termoizolatii cu Conduraru
Bucuresti AZ RO

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.