Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsValmiera JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

APR?KOJUMA KONSTRUKTORS/-E Valmiera

Valmiera
2021-05-19 13:30:57
APR?KOJUMA KONSTRUKTORS/-E Valmiera
Ugunsdz?s?bas apar?tu korpusu un

met?la kannu ražošanas uz??mums Valmier? SIA VALPRO

aicina darb? APR?KOJUMA KONSTRUKTORU/-I

Pien?kumi:
• Štan?u presformu, griešanas un cita produkcijas apr?kojuma konstru?šana
• Apr?kojuma ieviešanas procesa uzraudz?ba

Sagaid?m kandid?tu ar:
• augst?ko inženiertehnisko izgl?t?bu
• zin?šan?m par met?lapstr?des procesiem, tehnolo?ij?m un pielietojamiem materi?liem
• pieredzi darb? ar Solidworks programmu. Prasmes str?d?t ar AutoCad tiks v?rt?tas k? priekšroc?ba
• v?lamu iepriekš?jo pieredzi atbilstoš? l?dzv?rt?g?/ l?dz?g? amat?
• lab?m komunik?cijas un sadarb?bas prasm?m, uz rezult?tu orient?tu person?bu
• lab?m latviešu valodas zin?šan?m, v?lam?m zin?šan?m k?d? no svešvalod?m (ang?u/ v?cu/krievu)

Pied?v?jam:
• interesantu darbu stabil?, uz att?st?bu orient?t? uz??mum?
• profesion?l?s att?st?bas iesp?jas
• darba rezult?tiem un kvalifik?cijai atbilstošu atalgojumu no Eur 1200 m?nes?, soci?l?s garantijas, papildu labumus
• sak?rtotu, ?rtu darba... vidi
• pal?dz?bu dz?vesvietas atrašan?

E-pasts: [email protected]

Adrese: L.Laicena iela 2, Valmiera, LV-4201

T?lrunis papildus inform?cijai: 64 207 235
Valmiera Latvia (+1 other)
APR?KOJUMA KONSTRUKTORS/-E Valmiera VALPRO SIA Valmiera
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Lucreaza cu experti! Bucuresti DE RO
Lucreaza cu experti!
Bucuresti DE RO
love marriage specialist  Select a city... FL AL
Love marriage specialist
Select a city... FL AL
$20

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.